DRŽAVNA ZAKONODAJA

Akt o razpisu rednih volitev v občinske svete in volitev županov (Uradni list RS, št. 60/2010)
Zakon o lokalnih volitvah - uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3, Ur.l. RS št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami (Ur.l. RS, št. 45/08)
Zakon o volitvah v državni zbor – uradno prečiščeno besedilo (ZVDZ – UPB1, Ur.l. RS Št. 109/06, Odločba US, Uradni list RS, št. 54/2007)
Zakon o evidenci volilne pravice – uradno prečiščeno besedilo (ZEVP-1-UPB1,Ur.l.RS št. 01/07)
Zakon o volilni kampanji in referendumski kampanji (ZVRK, Ur.l.RS št. 41/07; ZPolS-D, Uradni list RS, št. 103/07 in 105/08 - odločba US)