Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2004

datum: 31.03.2004

kategorija: Akti

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2004

Uradni list Republike Slovenije, št. 31/2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 13. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Divača za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) določajo višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.
2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 641.327
tekoči prihodki (70+71) 471.757
70 Davčni prihodki 356.192
700 Davki na dohodek in dobiček 264.000
703 Davki na premoženje 63.590
704 Domači davki na blago in storitve 28.602
706 Drugi davki

71 Nedavčni prihodki 115.565
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja 113.442
711 Takse in pristojbine 1.600
712 Denarne kazni 0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 94
714 Drugi nedavčni prihodki 429
72 Kapitalski prihodki 49.091
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 11.091
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 38.000
73 Prejete donacije 100
730 Prejete donacije iz domačih virov 100
731 Prejete donacije iz tujine –
74 Transferni prihodki 120.379
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 120.379
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 743.299
40 Tekoči odhodki 96.300
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 37.592
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.079
402 Izdatki za blago in storitve 51.629
409 Rezerve 1.000
41 Tekoči transferi 307.111
410 Subvencije 9.812
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 104.542
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 27.607
413 Drugi tekoči domači transferi 165.150
42 Investicijski odhodki 299.378
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 299.378
43 Investicijski transferi 40.510
430 Investicijski transferi 40.510
III. Proračunski primankljaj (I.-II.) -101.972

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila –
V. Dana posojila –
VI. Prejeta minus dana posojila –
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

VII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje –
500 Domače zadolževanje –
VIII. Odplačila dolga (550) 655
55 Odplačila dolga 655
550 Odplačila domačega dolga 655
IX. Sprememba stanja sredstev na računu -102.627
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.) -655
XI. Neto financiranje 101.972

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 102.627 tisoč tolarjev.
Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe je priloga k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Divača.
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 1.000 v tisoč tolarjev.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 1.000 v tisoč tolarjih odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
8. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
9. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.
12. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah obvešča župan občinski svet najmanj na šest mesecev.
13. člen
Če občina prejme namenska sredstva za določen namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti namen odpre nova proračunska postavka na strani prihodkov in odhodkov.
14. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.
15. člen
Nadzorni odbor občine Divača nadzira javno porabo v občini v skladu z 38. členom statuta Občine Divača in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
16. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 2004, so sestavni del proračuna za leto 2004.
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 13/01
Divača, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.