Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2005

datum: 17.03.2005

kategorija: Akti

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2005

Uradni list Republike Slovenije št. 27/2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 21. redni seji dne 28. 2. 2005 sprejel


O D L O K


o proračunu Občine Divača za leto 2005


1. člen


S tem odlokom se za proračun Občine Divača za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.


Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.


2. člen


Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:proracun_2005.doc


Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 136.704 tisoč tolarjev.


Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov za obdobje 2005–2008 sta priloga k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Divača.3. člen

Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 1.500 tisoč tolarjev.


Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.


O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.

4. člen


Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 1.000 tisoč tolarjev odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.

5. člen

Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.


6. člen

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter za odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Divača za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 15.400 tisoč tolarjev.


7. člen

Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.


8. člen

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.


O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.


9. člen

Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.


10. člen

Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.


11. člen

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.12. člen


Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.


13. člen

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah obvešča župan občinski svet najmanj na šest mesecev.


14. člen


Kolikor občina prejme namenska sredstva za določen namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti namen odpre nova proračunska postavka na strani prihodkov in odhodkov.


15. člen


Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.16. člen


Nadzorni odbor Občine Divača nadzira javno porabo v občini v skladu z 38. členom Statuta Občine Divača in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.17. člen


Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 2005, so sestavni del proračuna za leto 2005.18. člen


V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.19. člen


Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 21/02


Divača, dne 28. februarja 2005.


Župan Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.