Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2003

datum: 02.07.2004

kategorija: Akti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2003

Uradni list Republike Slovenije št. 72/2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 15. seji dne 3. 6. 2004 sprejelO D L O Ko zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 20031. členSprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2003.2. členProračun Občine Divača za leto 2003 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
v tisoč SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV


I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
482.217

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
434.854

70 DAVČNI PRIHODKI
311.879

700 Davki na dohodek in dobiček
251.179

703 Davki na premoženje
31.232

704 Domači davki na blago in storitve
29.468

71 NEDAVČNI PRIHODKI
122.975

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
119.616

711 Takse in pristojbine
1.527

712 Denarne kazni
93

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
88

714 Drugi nedavčni prihodki
1.651

72 KAPITALSKI PRIHODKI
29.497

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.253

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih. dolgoročnih sredstev
26.244

73 PREJETE DONACIJE
20

730 Prejete donacije iz domačih virov
20

74 TRANSFERNI PRIHODKI
17.846

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
17.846

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
482.374

40 TEKOČI ODHODKI
86.391

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
35.427

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.086

402 Izdatki za blago in storitve
45.094

409 Rezerve
784

41 TEKOČI TRANSFERI
255.546

410 Subvencije
11.887

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
75.251

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
18.450

413 Drugi tekoči domači transferi
149.958

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
89.801

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
89.801

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
50.636

430 Investicijski transferi
50.636

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
-157

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
-

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
-

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-

C) RAČUN FINANCIRANJA
-

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
-

50 ZADOLŽEVANJE
-

500 Domače zadolževanje
-

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
728

55 ODPLAČILA DOLGA
728

550 Odplačila domačega dolga
728

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-885

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-728

XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X.-IX)
157

3. členZmanjšanje sredstev na računu po zaključnem računu proračuna za leto 2003 se izkazuje kot zmanjšanje sredstev splošnega sklada za 885 tisoč tolarjev.


Stanje denarnih sredstev na računu proračuna Občine Divača za leto 2003 znaša 102.627 tisoč tolarjev. Navedena sredstva se prenesejo v proračun leta 2004 za dokončanje programov iz leta 2003.4. členDenarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 2003 naslednje stanje:


v 1.000 SIT

1. Prenos iz leta 2002
6.894

2. Prilivi v letu 2003
784

3. Odlivi v letu 2003
90

4. Stanje na dan 31. 12. 2003
7.588

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2003 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2004.5. členSplošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa so sestavni del tega odloka.6. členTa odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 15/01Divača, dne 3. junija 2004.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.