Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje regijskega parka Škocjanske jame

datum: 13.03.1998

kategorija: Akti

Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje regijskega parka Škocjanske jame

Uradni list Republike Slovenije, št. 20/1998

Na podlagi 34. in 35. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Divača je Občinski svet občine Divača na 35. redni seji dne 22. 1. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev za območje regijskega parka Škocjanske jame
1
Za območje Regijskega parka Škocjanske jame se izdelajo prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PUP) na podlagi opredelitev v dolgoročnem planu Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št 14/88), usklajen 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96) in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave, št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen 1995 (Uradni list RS, št. 22/95) dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), ki veljata za območje Občine Divača, zakona o Regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) in Krajinske zasnove območja Škocjanskih jam (Uradni list RS, št. 23/91).
2
Investitor izdelave PUP je Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan št. 2.
3
PUP se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), zakonom o Regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) in Krajinske zasnove območja Škocjanskih jam (Uradni list RS, št. 23/91).
4
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se mora upoštevati pri pripravi PUP so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača,
– krajinska zasnova območja Škocjanskih jam,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– strokovne osnove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– strokovne podlage obstoječega stavbnega fonda naselij Škocjan in Betanja.
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino pripravi mnenje o povzetosti in usklajenosti kulturne dediščine velikega in izjemnega pomena v prostorskih sestavinah planskih aktov ter oceni upoštevanje navodil za pripravo strokovnih podlag. Pristojna organizacija za varstvo kulturne dediščine, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, pripravi dopolnitev strokovnih podlag iz priprav plana, če je to potrebno na podlagi mnenja iz drugega odstavka tega člena.
5
Posebne strokovne podlage za izdelavo PUP, ki se na novo pripravijo so:
– zasnove varstva naravne dediščine v parku (merila in pogoji) izdela Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica v sodelovanju z Upravo RS za varstvo narave,
– zasnove varstva kulturne dediščine v parku (merila in pogoji), po zvrsteh in pomenu, ki vključujejo opredelitve v obliki varstvenih skupin in vrednostnih stopenj, vključno z varstvom nepremične kulturne dediščine v IUCN kategorijah izdela Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica po metodologiji Ministrstva za kulturo, Uprave za kulturno dediščino,
– idejna zasnova zbiranja in čiščenja komunalnih vod izdela Vodnogospodarski inštitut Ljubljana.
6
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka PUP ter soglasja k dopolnjenemu PUP so:
– Uprava RS za varstvo narave,
– Uprava RS za kulturno dediščino v sodelovanju z ZVNKD Gorica,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana,
– Občina Divača,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Postojna, izpostava Sežana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna uprava Koper,
– Ribiška zveza Slovenije, – Lovska zveza Slovenije,
– Elektro Primorska, enota Sežana,
– Kraški vodovod Sežana,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana,
– Telekom Slovenije, PE Koper,
– DRSC Ljubljana
– Krajevna skupnost Divača.
Pred javno razgrnitvijo osnutka PUP se pridobi mnenje Ministrstva za kulturo, Uprave za kulturno dediščino.
Minister za okolje in prostor in minister za kulturo podata soglasje k dopolnjenemu osnutku Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Parka Škocjanske jame.
7
Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
Na izdelani dopolnjeni osnutek PUP morajo soglasodajalci v 30 dneh po prejemu vloge soglasje izdati ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje, da je soglasje dano oziroma, da z rešitvami v PUP soglašajo.
8
Osnutek PUP se dostavi občinskemu svetu v 60 dneh po pridobitvi izdelanih posebnih strokovnih podlag in pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PUP na prvi seji oziroma v roku 30 dni po prejemu gradiva.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je organizirana javna obravnava v prostorih uprave Javnega zavoda Park Škocjanske jame.
V času javne razgrnitve lahko občani, organi in organizacije, KS in drugi zainteresirani podajo pisne pripombe na osnutek PUP.
9
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku PUP, ki se upoštevajo in vnesejo v predlog PUP. Tako dopolnjeni PUP se z odlokom in skupaj s soglasji in mnenji posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
10
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Divača.

Št. 35/15
Divača, dne 22. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.