Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2002

datum: 30.05.2003

kategorija: Akti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2002

Uradni list Republike Slovenije, št. 51/2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 6. redni seji dne 15. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2002.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

Zneski so v 000 SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 409.538
II. Skupaj odhodki 410.155
III. Proračunski primanjkljaj (I-II) –617
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodanih kapitalskih
deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev (IV-V) –
VII. Skupni primanjkljaj (I+IV)-(II+V) –617
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 963
X. Neto zadolževanje (VIII-IX) –963
XI. Zmanjšanje sredstev na računih (VII-X) –1.580

3. člen
Zmanjšanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna iz leta 2002 se izkazuje kot zmanjšanje sredstev splošnega sklada za 1.580 tisoč SIT.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna Občine Divača konec leta 2002 znaša 103.512 tisoč tolarjev. Navedena sredstva se prenesejo v proračun leta 2003 za dokončanje programov iz leta 2002.
4. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa Občine Divača so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06/08
Divača, dne 15. maja 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.