Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

datum: 02.08.2002

kategorija: Akti

Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 69/2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 33. seji dne 18. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja posojil in sofinanciranja obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Divača (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo v proračunu Občine Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Divača za posamezno leto.
Pomoč v obliki dodeljevanja posojil in subvencioniranja obrestne mere se lahko dodeli samo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Do sredstev niso upravičena podjetja v težavah, ter podjetja s področja kmetijstva in ribištva.
3. člen
Sredstva za razvoj se odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje).
4. člen
Sredstva za razvoj se lahko dodelijo:
– majhnim podjetjem,
– občanom, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhnim podjetjem, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež podjetja in kraj investicije morata biti na območju Občine Divača.
V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača.
5. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev poslovne banke, v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitev občanom in turistom ...
6. člen
Odplačilno dobo in obrestno mero določi ob vsakem razpisu Občina Divača, glede na pogoje banke s katero se sklepa pogodba.
7. člen
Višina posojila ne sme presegati 60% predračunske vrednosti investicije in 10% skupne mase razpisanih sredstev.
V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti se prosilcem, ki so se prijavili na razpis lahko dodeli tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih sredstev, kolikor so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke.
8. člen
Višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški so:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča, ter pridobivanja dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali investicijskega vzdrževanja prostorov namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme,
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja).
Zgornja višina intenzivnosti pomoči ne sme biti presežena ne glede na to iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov.
9. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi v sredstvih javnega obveščanja Občina Divača. Sklep o razpisu sprejme župan.
V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega razpisa, višino razpoložljivih sredstev in imenuje komisija za izvedbo javnega razpisa.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega gospodarstva,
– nameni za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– prednostne kriterije za dodelitev sredstev,
– dobo vračanja posojila,
– višino obrestne mere
– zgornjo mejo višine posojila,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
– naslov na katerega se pošiljajo vloge,
– rok v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem.
Rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka za vložitev prošenj.
11. člen
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme župan.
12. člen
Način opravljanja strokovnih in administrativno tehničnih del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo sredstev, nadzorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne pogodbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorita Občina Divača in banka v pogodbi o sodelovanju.
13. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb poteka pri banki s katero Občina Divača sklene ustrezno pogodbo.
14. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom, vsebuje poleg bančnih določb še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo porabil namensko,
– rok za začetek poslovanja če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe takoj vrne neplačani del posojila in obresti v višini zakonskih zamudnih obresti,
– določbo glede zavarovanja kredita,
– mehanizme nadzora in pravico Občine Divača oziroma banke, ki je prispevala sredstva za razvoj, do nadzora namenske porabe in izvajanja določb pogodbe posojilodajalca.
15. člen
Posojilojemalec črpa posojilo v skladu s posojilno pogodbo. Posojilo se vrača v obrokih, katerih zapadlost in višina je določena v posojilni pogodbi.
16. člen
Namensko porabo sredstev pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe preverjata Občinska uprava občine Divača in banka, ki prispeva sredstva za razvoj. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev se uporabi določba tretje alinee 14. člena tega pravilnika.
17. člen
Za vsebinsko razlago terminov podjetje, majhno podjetje in podjetje v težavah se smiselno uporabljajo razlage teh terminoloških zadev v zakonskih in podzakonskih predpisih s področja državnih pomoči.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
19. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača (Uradni list RS, št. 70/97, 37/98).

Št. 33/02
Divača, dne 18. julija 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.