Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1998

datum: 22.04.1999

kategorija: Akti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1998

Uradni list Republike Slovenije, št. 28/1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US in 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Divača na 5. redni seji dne 31. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 1998, katerega sestavni del predstavlja zaključni račun rezervnega sklada in zaključni računi krajevnih skupnosti Občine Divača.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1998 za Občino Divača:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Bilanca prihodkov Račun
št. V SIT in odhodkov financiranja Skupaj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prihodki 332,580.658,34 332,580.658,34
2. Odhodki 258,578.876,63 4,963.185,30 263,542.061,93
3. Presežek oziroma primanjkljaj
(zap.1-2) 74,001.781,71 -4,963.185,30 69,038.596,41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja, ki sta sestavni del proračuna.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 69,038.596,41 SIT se prenese v proračun Občine Divača za leto 1999 za pokrivanje nezaključenih nalog po proračunu za leto 1998.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občina Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 1998 naslednje stanje:

-------------------------------------------------------
Zap. št. Rezervni sklad V SIT
-------------------------------------------------------
1. Prenos iz leta 1997 2,805.136
2. Priliv v letu 1998 1,630.000
3. Odliv v letu 1998 1,000.000
4. Stanje na dan 31. 12. 1998 3,435.136
-------------------------------------------------------

Sredstva rezervnega sklada Občine Divača na dan 31. 12. 1998 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 1999.
5. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1998 za krajevne skupnosti: Divača, Vreme, Senožeče, Barka in Misliče, ki imajo status pravnih oseb:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krajevna skupnost Divača Vreme Senožeče Barka Misliče Vse skupaj
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki 4,712.670,03 11,745.225,15 4,515.957,69 1,499.544,22 1,055.178,58 23,528.575,67
Odhodki 4,619.643,26 3,678.947,06 3,661.159,21 846.636,86 296.476,33 13,102.962,72
Del presežka prihodkov za
prenos v naslednje leto 93.026,77 8,066.278,09 854.798,48 652.907,36 758.702,25 10,425.712,95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presežek prihodkov po zaključnem računu posamezne krajevne skupnosti se prenese v proračun posamezne krajevne skupnosti za leto 1999.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 5/23
Divača, dne 31. marca 1999.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.