Odlok o rebalansu proračunu Občine Divača za leto 2004

datum: 30.12.2004

kategorija: Akti

Odlok o rebalansu proračunu Občine Divača za leto 2004

Uradni list Republike Slovenije št. 141/2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 19. seji dne 23. 12. 2004 sprejelO D L O Ko rebalansu proračunu Občine Divačaza leto 20041. členV odloku o proračunu Občine Divača za leto 2004 (Uradni list RS, št. 31/04) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:--------------------------------------------------------------------

V tisoč tolarjev

--------------------------------------------------------------------

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 622.582

Tekoči prihodki (70+71) 501.379

70 Davčni prihodki 369.955

700 Davki na dohodek in dobiček 261.421

703 Davki na premoženje 80.735

704 Domači davki na blago in storitve 27.799

706 Drugi davki –

71 Nedavčni prihodki 131.424

710 Udeležba na dobičku

in dohodki od premoženja 127.001

711 Takse in pristojbine 1.273

712 Denarne kazni –

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 190

714 Drugi nedavčni prihodki 2.960

72 Kapitalski prihodki 10.790

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.790

721 Prihodki od prodaje zalog –

722 Prihodki od prodaje zemljišč

in neopredmetenih dolgoročnih sredstev –

73 Prejete donacije 100

730 Prejete donacije iz domačih virov 100

731 Prejete donacije iz tujine –

74 Transferni prihodki 110.313

740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 110.313

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 724.554

40 Tekoči odhodki 104.129

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 38.187

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.418 402 Izdatki za blago in storitve 58.524

409 Rezerve 1.000

41 Tekoči transferi 303.982

410 Subvencije 13.286

411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 104.719

412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 17.062

413 Drugi tekoči domači transferi 168.915

42 Investicijski odhodki 280.410

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 280.410

43 Investicijski transferi 36.033

43 Investicijski transferi 36.033

III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) -101.972B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila –

V. Dana posojila –

VI. Prejeta minus dana posojila –

in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

VII. Zadolževanje (500) –

50 Zadolževanje –

500 Domače zadolževanje –

VIII. Odplačila dolga (550) 655

55 Odplačila dolga 655

550 Odplačila domačega dolga 655

IX. Sprememba stanja sredstev na računu -102.627

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.) -655

XI. Neto financiranje 101.972

--------------------------------------------------------------------

Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2003

9009 Splošni sklad za drugo 102.627


Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 102.627 tisoč tolarjev.Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe je priloga k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Divača.2. členTa odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 19/02Divača, dne 23. decembra 2004.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.