Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah

datum: 18.12.1998

kategorija: Akti

Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah

Uradni list Republike Slovenije, št. 86/1998

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na 44. redni seji dne 1. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, št. 5/97, 11/98) se 2. člen spremeni tako, da 8. točka postane 9. točka, pod 8. točko pa se določi novo besedilo, in sicer: pokopališka in pogrebna dejavnost.
2. člen
V 3. členu se črtata 3. in 4. točka, 5. točka postane 3. točka, 6. točka postane 4. točka, 7. točka postane 5. točka in 8. točka postane 6. točka.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 44/16
Divača, dne 1. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.