Pravilnik o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača

datum: 20.05.2004

kategorija: Akti

Pravilnik o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 54/2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 14. redni seji dne 29. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača
1. člen
V pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača (Uradni list RS, št. 60/02) se doda 16.a člen, ki se glasi:
A) Sofinanciranje stroškov pri zdravljenju čebeljih družin
1. Namen ukrepa:
Preventivno enkratno zdravljenje čebeljih družin pri zatiranju VAROJE.
2. Način razdelitve sredstev:
Na podlagi razpisa
3. Upravičenci in višina sredstev:
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Divača in imajo stojišča (čebelnjake) v letu sofinanciranja postavljene v Občini Divača.
Sofinancira se do 30% stroškov za enkratno zdravljenje čebeljih družin z zdravili, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo Nacionalno veterinarskega inštituta glede števila družin in lokacije stojišča,
– računi za nakup zdravil in potrdilo o plačilu računov,
– osebni dokument na podlagi katerega je razvidno stalno bivališče.
B) Sofinanciranje stroškov usposabljanja čebelarjev
1. Namen ukrepa:
Spodbujanje čebelarjev pri vključevanju v tečaje usposabljanja in poklicne šole za čebelarje.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so člani čebelarskega društva, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača.
Sofinancira se do 30% stroškov tečaja za preizkuševalca medu in do 20% stroškov za vključitev v poklicno šolo za pridobitev državnega certifikata za čebelarje.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– Potrdilo o članstvu v društvu, ki ga izda Čebelarsko društvo,
– potrdilo o opravljenem tečaju za preizkuševalce medu oziroma o opravljeni poklicni šoli,
– kopija plačilnega naloga o plačilo šolnine oziroma tečaja in potrdilo o plačilu računa/ov.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 14/04
Divača, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.