Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

datum: 14.11.1997

kategorija: Akti

Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 70/1997

Na podlagi 16. člena statuta (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Divača na 32. redni seji dne 23. 10. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača 1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja posojil in sofinanciranja obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo v proračunu Občine Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Divača za posamezno leto.
3. člen
Sredstva za razvoj se odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
– posodobitev obstoječe proizvodnje in storitev,
– razvoj in pospeševanje turizma,
– premostitev likvidnostnih težav,
– druge namene, ki so v skladu s 5. členom tega pravilnika.
4. člen
Sredstva za razvoj se lahko dodelijo:
– samostojnim podjetnikom posameznikom,
– malim družbam v zasebni lasti,
– občanom, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost.
Sedež samostojnega podjetnika oziroma družbe in kraj investicije morata biti na območju Občine Divača.
5. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev poslovne banke, v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitev občanom in turistom...
6. člen
Odplačilno dobo in obrestno mero določi ob vsakem razpisu Občina Divača, glede na pogoje banke s katero se sklepa pogodba.
7. člen
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske vrednosti investicije in 10% skupne mase razpisanih sredstev.
V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti se prosilcem, ki so se prijavili na razpis lahko dodeli tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih sredstev, kolikor so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi v sredstvih javnega obveščanja Občina Divača. Sklep o razpisu sprejme župan.
V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega razpisa, višino razpoložljivih sredstev in imenuje komisija za izvedbo javnega razpisa.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega gospodarstva,
– nameni za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– prednostne kriterije za dodelitev sredstev,
– dobo vračanja posojila,
– višino obrestne mere
– zgornjo mejo višine posojila,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa, – naslov na katerega se pošiljajo vloge,
– rok v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem.
Rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka za vložitev prošenj.
10. člen
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme župan.
11. člen
Način opravljanja strokovnih in administrativno tehničnih del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo sredstev, nadzorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne pogodbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorita Občina Divača in banka v pogodbi o sodelovanju.
12. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb poteka pri banki s katero Občina Divača sklene ustrezno pogodbo.
13. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom, vsebuje poleg bančnih določb še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo porabil namensko,
– rok za začetek poslovanja če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe takoj vrne neplačani del posojila in obresti v višini zakonskih zamudnih obresti,
– določbo glede zavarovanja kredita,
– mehanizme nadzora in pravico Občine Divača oziroma banke, ki je prispevala sredstva za razvoj, do nadzora namenske porabe in izvajanja določb pogodbe posojilodajalca.
14. člen
Posojilojemalec črpa posojilo v skladu s posojilno pogodbo. Posojilo se vrača v obrokih, katerih zapadlost in višina je določena v posojilni pogodbi.
15. člen
Namensko porabo sredstev pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe preverjata občinska uprava Občine Divača in banka, ki prispeva sredstva za razvoj. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev se uporabi določba tretje alinee 13. člena tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
17. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sežana.

Št. 32/10
Divača, dne 23. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.