Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1995

datum: 30.10.1995

kategorija: Akti

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1995

Uradni list Republike Slovenije, št. 62/1995

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 16. člena statuta Občine Divača je Občinski svet občine Divača na 11. seji dne 28. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 1995
1. člen
Proračun Občine Divača za leto 1995 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Divača
2. člen
Občinski proračun za leto 1995 obsega 183,650.857 SIT, in sicer v:
a) bilanca prihodkov in odhodkov:

– prihodkov 170,650.857 SIT
– odhodkov 180,700.857 SIT

b) račun financiranja:

– prihodkov (najetje posojil) 13,000.000 SIT
– odplačilo kreditov 2,950.000 SIT

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkodv proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad Občine Divača odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasnjeje do 31. 12. tekočega leta.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
6. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski svet.
V nujnih primerih odloča župan in o tem naknadno obvesti občinski svet.
8. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O porabi sredstev obvesti občinski svet,
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnostnih težav,
– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa kot to velja za uporabnike republiškega proračuna.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.

Št. 11/95
Divača, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.