Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo

datum: 30.07.2004

kategorija: Akti

Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo
Uradni list Republike Slovenije št. 84/2004

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, 62/94 in 17/97) objavlja Občina DivačaP O G O J Eza uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo1Občina Divača daje organizatorjem volilne kampanje na razpolago brezplačna plakatna mesta na treh lokacijah s plakatno površino 1m x 1m.2Plakatna mesta so na naslednjih lokacijah:– v Divači na parkirnem prostoru nasproti pošte,– v Senožečah pri avtobusni postaji,– v Vremskem Britofu pri športnem igrišču.3Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na krajevno običajnih mestih na krajevno običajen način in v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Divača (Uradni list RS, št. 37/97, 66/03 in 116/03).4Organizatorji volilne kampanje morajo vloge za določitev plakatnih mest oddati najkasneje do 6. septembra 2004 do 12. ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, s pripisom "Volitve poslancev v Državni zbor".5Žrebanje bo opravljeno 6. septembra 2004 ob 13.30 v prostorih Občine Divača.6Ti pogoji začnejo veljati takoj in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.