Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

datum: 07.01.2005

kategorija: Akti

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Uradni list Republike Slovenije št. 2/2005

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94 in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 19. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejelO D L O Ko spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila


1. členV Odloku o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 99/99) se spremeni 2. člen tako, da se za besedo "GLASNIK" doda besedilo "OBČINE DIVAČA".2. členV drugem in tretjem odstavku 3. člena se besedilo "Kraška cesta 32" črta in nadomesti z besedilom "Kolodvorska ulica 3A"3. členV 6. členu se na koncu prvega odstavka namesto pike doda vejico in naslednje besedilo "ki so ju dolžni pripraviti župan, občinska uprava, občinski svet in zunanji sodelavci".4. členČrta se besedilo 7. člena. Novo besedilo 7. člena se glasi:"Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, urednik in šest članov, od katerih je eden direktor Občinske uprave občine Divača. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Odgovornega urednika, urednika in člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet občine Divača. Odgovorni urednik, urednik in člani uredniškega odbora ter vsi, ki sodelujejo pri pripravi glasila, imajo pravico do nagrade, ki se določi s posebnim aktom."5. člen


Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 19/05Divača, dne 23. decembra 2004.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.