Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2001

datum: 17.05.2002

kategorija: Akti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2001

Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 31. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2001.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2001 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

Zneski so v 000 SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 419.379
II. Skupaj odhodki 348.044
III. Proračunski presežek (I-II) 71.335
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
In prodanih kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje
Kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev(IV.-V.) –
VII. Skupni presežek (I+IV)-(II+V) 71.335
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 2.867
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) -2.867
XI. Povečanje sredstev
na računih (VII.-X.) 68.468

3. člen
Povečanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna iz leta 2001 se izkazuje kot povečanje splošnega sklada za 68.468 SIT.
Sredstva proračunskega presežka po stanju na dan 31. 12. 2001 se prenesejo v proračun Občine Divača za leto 2002 za dokončanje programov iz leta 2001.
4. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa Občine Divača so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 31/07
Divača, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.