Obravnavane točke dnevnega reda 31. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 12.05.2006

kategorija: Sporočila za javnost

Občinski svet občine Divača je na svoji 31. redni seji, sklicani v četrtek, 11.5.2006, ob 17.00 uri,
obravnaval naslednje točke dnevnega reda:

D N E V N I R E D :
1. Poročilo župana
2. Zaključni račun proračuna občine Divača za leto 2005
3. Dokument identifikacije investicijskega programa-DIIP
(nakup stavbnega zemljišča)
4. Letni program športa v občini Divača
5. Seznanitev z Letnim poročilom javnega zavoda Vrtec
Sežana za leto 2005 in pokrivanje presežka odhodkov nad
prihodki za poslovno leto 2005
6. Seznanitev z ureditvijo posameznih predelov naselja
Divača
7. Odstop in razrešitev predsednice komisije za izredno
prodajo zemljišč v občini Divača in imenovanje
predsednika komisije
8. Sklepi o ukinitvi iz javnega dobra
9. Sklepi za prodajo zemljišč po parcelacijah izvedenih v
skladu s sklepi OS o prodaji zemljišč po Odredbi o
prodaji zemljišč , ki so potrebna za smotrno
izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča
10. Posamezni programi prodaje nepremičnin
11. Imenovanje občinske volilne komisije
12. Sklep za prijavo na razpis Norveškega finančnega
mehanizma za pridobitev sredstev za projekt prenove
Škrateljnove domačije v Divači
13. Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu ter o
podeljevanju priznanj občine Divača
14. Poročilo odborov in komisij
15. Pobude in predlogi