Pravilnik o dopolnitvi in spremembi pravilnika o štipendiranju

datum: 14.01.2000

kategorija: Akti

Pravilnik o dopolnitvi in spremembi pravilnika o štipendiranju

Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2000

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 11. redni seji dne 21. 12. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi in spremembi pravilnika o štipendiranju
1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 62/97) se 5. člen spremeni tako, da glasi:
Osnovna višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od zajamčene plače v Republiki Sloveniji in znaša:
– 60% zajamčene plače v RS za študente,
– 40% zajamčene plače v RS za dijake.
2. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen in nov 19.b člen, ki glasita:
19.a člen
V primeru, da za posamezno študijsko leto nista bili podeljeni najmanj dve kadrovski štipendiji se lahko ob smiselni uporabi dodelitve kadrovske štipendije, dodeli občinska štipendija. Prednost pri dodelitvi občinske štipendije imajo kandidati, ki že sodelujejo z Občino Divača.
19.b člen
Občinska štipendija se dodeli kandidatu, ki lahko s svojim znanjem aktivno sodeluje pri posameznih projektih Občine Divača. Potrebe za sodelovanju v posameznih projektih določi občinska uprava. Obveznosti štipendista se določijo v pogodbi o štipendiranju.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 11/01
Divača, dne 21. decembra 1999.
Župan
Občine DivačaRajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.