Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača

datum: 26.07.2000

kategorija: Akti

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2000

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/64, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 2. in 3. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 15. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Divača s tem odlokom skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju športa z izvedbo vsakoletnega javnega razpisa za izbiro izvajalcev letnega programa, za katerega izvajanje se sredstva za sofinanciranje zagotovijo v občinskem proračunu.
2. člen
Javni interes Občine Divača na področju športa obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki se opredelijo v občinskih letnih programih športa na podlagi sprejetega srednjeročnega plana razvoja športa.
Občinski srednjeročni plan razvoja športa in letne programe športa sprejme občinski svet na predlog župana.
3. člen
Srednjeročni plan razvoja športa določa:
– opredelitev ciljev na vseh področjih športa (športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija, izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter vzdrževanje, posodabljanje in načrtovanje izgradnje športnih objektov),
– okvirno dinamiko za uresničevanje ciljev po letih, glavne elemente na podlagi katerih se bo spremljalo uresničevanje ciljev in okvirno strukturo sredstev za posamezne vsebine ter primerni oziroma možni del sredstev občinskega proračuna s katerim se bo zagotovilo uresničevanje ciljev.
Podlaga za pripravo dokumenta je ocena stanja in ocena razvojnih možnosti z upoštevanjem kadrovskih in materialnih možnosti in potreb.
Letni program športa določa:
– programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
– obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
– obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen.
4. člen
Občina Divača uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin nacionalnega programa, ki so pomembne zanjo,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– načrtovanje, gradnjo, posodabljanje in vzdrževanje športnih objektov.
6. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi vsakoletnega razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnostih.
7. člen
Izvajalci letnega programa športa so lahko:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
8. člen
Občina Divača vsako leto izvede javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa. V skladu z zakonom o javnih naročilih izvede postopek javnega razpisa ustrezna strokovna komisija.
Strokovna komisija tudi ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov športa, ki so sestavni del odloka.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.
9. člen
Merila za vrednotenje športnih programov vsebujejo:
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
– razvrstitev športnih društev in drugih izvajalcev v programe glede na vsebino,
– višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
10. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v mesecu novembru za naslednje koledarsko leto, razen v letu 2000 takoj po sprejemu tega odloka.
11. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu namenjenih za področje športne dejavnosti.
12. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izbranih programov takoj po sprejemu občinskega proračuna.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programa,
– rok predložitve poročil o poteku programa, opravljenih nalogah, in porabi sredstev z dokazili.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih v pogodbi, se jim ukinejo finančna sredstva.
13. člen
Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omogoči brezplačna uporaba pokritih in nepokritih športnih objektov, ki so last Občine Divača in v upravljanju osnovne šole, nogometnega kluba ali krajevnih skupnosti.
Osnovna šola, nogometni klub in krajevne skupnosti morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Divača.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 15/02
Divača, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI
DIVAČA
I. UVOD

To so merila za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje
tistih programov športa, ki so navedeni v letnem programu športa
razen načrtovanja, gradnje, posodabljanja in vzdrževanja športnih
objektov, ki se sofinancirajo drugače.

V srednjeročnem planu razvoja športa in letnih programih športa
so uvrščene tiste vsebine nacionalnega programa športa, ki so
pomembne za našo občino, in sicer:

- športna vzgoja otrok in mladine,

- kakovostni šport,

- vrhunski šport,

- športna rekreacija,

- izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu.

Poseben poudarek je dan razvoju športne dejavnosti otrok in
mladine. To dejstvo je upoštevano tudi v pogojih, ki jih mora
posamezen izvajalec (društvo oziroma zavod) izpolnjevati za
uvrstitev v posamezen program športa.

S tem se poskuša društva spodbuditi k čim številčnejšemu
vključevanju otrok in mladine v prihodnosti.

Pri vseh programih se sofinancira strokovni kader, samo pri
kakovostnem in vrhunskem športu tudi stroški tekmovanj.

Na podlagi teh meril bodo zainteresirani izvajalci vedeli, s
kakšno finančno pomočjo lahko računajo pri izvajanju svojih
letnih programov. V nadaljevanju so tako opredeljeni pogoji in
način sofinanciranja posameznih programov.

II. MERILA ZA POSAMEZNE PROGRAME ŠPORTA

Merila za vrednotenje programov športa imajo za osnovo točkovni
sistem razen:

- šolskih športnih tekmovanj,

- programov ("Zlati sonček", "Krpan" in plavalni tečaj za
neplavalce v sedmem razredu) in

- izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu.

Ta sredstva niso zajeta v točkovni sistem in se predhodno
izločijo.

Vrednost točke se določi vsako leto na novo in je odvisna od
višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih programov
v občinskem proračunu.

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let):

a) izvajanje programa "Zlati sonček" v vrtcih
(financira se tekmovalne knjižice, diplome in medalje),

b) redna vadba - 80- ali večurni programi (80 točk ali več)
(8 točk/vadečega)

1.2. Športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6 do 15 let):

a) izvajanje programa "Zlati sonček" in "Krpan" v osnovni šoli
(financira se tekmovalne knjižice, diplome in medalje),

b) plavalni tečaj v sedmem razredu za neplavalce,
(financira se strošek bazena in strokovnega kadra).

c) Šolska športna tekmovanja:

- organizacija medobčinskih tekmovanj
(financira se sodniške stroške, kolajne za posamične uvrstitve
od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu in
pokale od 1. do 3. mesta pri ekipnih tekmovanjih),

- udeležba na področnih in državnih tekmovanjih
(financira se potne stroške in prijavnine),

d) redna vadba - 120- ali večurni programi (120 točk ali več)

e) ostale dejavnosti (npr. planinstvo - 1 pohod min. 20
udeležencev) (10 točk)

1.3. Športna vzgoja mladine (od 15 do 24 let)

a) redna vadba - 120- ali večurni programi (120 ali več točk)

b) ostale dejavnosti (npr. planinstvo - 1 pohod min. 20
udeležencev) (10 točk)

Redna vadba se izvaja vsak teden.

V vseh vadbenih skupinah mora vaditi najmanj 10 vadečih razen pri
športni vzgoji predšolskih otrok, kjer se število točk dodeli v
sorazmerju z številom vadečih.

Število točk, ki se dodeli za redno vadbo se poviša sorazmerno
glede na izvedene ure redne vadbe.

Izvajalci redne vadbe so lahko društva ali ostali izvajalci.

Otroci in mladi, ki se ukvarjajo z navedeno redno vadbo ne
tekmujejo v tekmovalnih sistemih za naslov državnega prvaka.

Finančna sredstva za udeležbo na področnih in državnih šolskih
športnih tekmovanjih in za programe ("Zlati sonček", "Krpan" in
plavalni tečaj za neplavalce v sedmem razredu) se delijo na
podlagi polletnih poročil iz sredstev, ki so namenjena za splošno
pomembne programe športa.

2. KAKOVOSTNI ŠPORT

V to skupino spadajo izvajalci, ki izvajajo programe v
individualnih in kolektivnih športih, in katerih športniki
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
športnih zvez za naslov državnega prvaka (ekipno ali posamično).

V nadaljevanju je zahtevano število tekmovalcev - registrirani
tekmovalci (registracijski kartoni panožnih športih zvez).

2.1. Kolektivne športne panoge

V vadbeni skupini se priporoča najmanj za 1/4 večje številotekmovalcev kot na tekmi.

Sofinancirajo se programi redne vadbe, če vadba poteka v najmanj
eni skupini do vključno skupine mlajši mladinci in mladinke in
le-ti nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih športnih zvez za naslov državnega prvaka.

Redna vadba:

- skupina cicibanov/cicibank - 120-urni programi (120 točk)

- skupina mlajših dečkov/deklic - 180-urni program (180 točk)

- skupina starejših dečkov /deklic - 240-urni program (240 točk)

- skupina mlajši mladincev/mladink - 320-urni program (320 točk)

- skupina starejših mladincev/mladink - 320-urni
program ( 320 točk)

- skupina članov/članic - 320-urni programi (320 točk)

Za prvenstvene tekme se prizna:

- stroške sodnikov: 15 točk za tekme doma,

- stroške prevozov na ekipo: 10 točk za tekme v gosteh,

- stroške prijavnine na ekipo: 3 točke za tekme v gosteh

2.2. Individualne športne panoge.

Za uvrstitev v selektivne skupine morajo imeti športna društva:

- najmanj enega športnika državnega, perspektivnega, mladinskega,
mednarodnega ali svetovnega razreda po uradnih obvestilih
Olimpijskega komiteja Slovenije ali

- najmanj enega tekmovalca starega pod 14 let z rezultati po
katerih bi ga ravno tako lahko uvrstili v razrede pod prvo
alineo, pa se ga zaradi starosti ne da oziroma je član državne
reprezentance ali

- najmanj štiri športnike, ki se udeležujejo uradnih državnih
tekmovanj s tem, da morata biti od teh štirih športnikov vsaj dva
mlajša od 14 let in dva mlajša od 16 let (redna vadba mora
potekati v najmanj eni skupini do vključno skupine mlajših
mladincev/mladink) ali

- v športnih panogah pri katerih se zahteva minimalna starost
tekmovalcev 16 let najmanj štiri športnike mlajše od 18 let, ki
se udeležujejo uradnih državnih tekmovanj.

Redna vadba:

- skupina cicibanov/cicibank - 120-urni programi (120 točk)
(skupina šteje 8 tekmovalcev)

- skupina mlajših dečkov/deklic - 180-urni program (180 točk)
(skupina šteje 8 tekmovalcev)

- skupina starejših dečkov /deklic - 240-urni program (240 točk)
(skupina šteje 8 tekmovalcev)

- skupina mlajših mladincev/mladink - 320-urni
program (320 točk)
(skupina šteje 8 tekmovalcev)

- skupina starejših mladincev/mladink - 320-urni
program (320 točk)
(skupina šteje 8 tekmovalcev)

- skupina članov/članic - 320-urni programi (320 točk)
(skupina šteje 8 tekmovalcev)

V primeru da posamezna vadbena skupina ne dosega določenega
števila tekmovalcev se določene točke zmanjšajo v sorazmerju s
številom vadečih.

Za prvenstvene tekme se prizna:

- stroške sodnikov: 10 točk za tekme doma,

- stroške prevoza na posameznika: 1 točka za tekme v gosteh,

- stroške prijavnine na posameznika: 1 točka za tekme v gosteh.

2.3. Uspešnost tekmovalcev

Glede na rang-uspešnost tekmovanja v prejšni tekmovalni sezoni se
priznajo dodatne točke, in sicer za eno najuspešnejšo ekipo v
kolektivnih športnih panogah in za eno najuspešnejšo ekipo ali
posameznika v individualnih športnih panogah:

- IV. liga (250 točk)

- III. liga (320 točk)

- II. liga (400 točk)

- I. liga (500 točk)

2.4. Društva, ki ne izpolnjujejo pogojev pod točko 2.1. in 2.2.
Društva, ki imajo redno vadbo organizirano samo za člane, ki
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
športnih zvez za naslov državnega prvaka.

V tem primeru se prizna:

- ekipi 100 točk ali

- posamezniku 12 točk.

3. VRHUNSKI ŠPORT

Kategoriziranim športnikom - članom domačih društev se prizna
športni dodatek:

- mladinski razred (100 točk)

- državni razred (150 točk)

- perspektivni razred (200 točk)

- mednarodni razred (250 točk)

- svetovni razred (300 točk)

Za sofinanciranje stroškov vadbe in materialne stroške tekmovanj
se za te športnike upoštevajo dvakratne točke programa
kakovostnega športa.

4. ŠPORTNA REKREACIJA

4.1. ŠPORTNO-REKREATIVNA DEJAVNOST ODRASLIH

V program redne vadbe športno-rekreativne dejavnosti odraslih -
športa za vse v občini se lahko uvrstijo vsa tista športna
društva, ki:

- se ukvarjajo s športnimi panogami, pri katerih je pomembna
telesna aktivnost in imajo organizirano vadbo pod strokovnim
nadzorom najmanj 36 tednov v letu.

Prizna se strošek strokovnega kadra, in sicer:

- en član s plačano članarino, ki je minimalno
1.500 SIT/leto 3 točke

4.2. ŠPORTNO-REKREATIVNE PRIREDITVE

Sestavni del športno-rekreativnih programov so tudi športno-
rekreativne prireditve, ki naj bi bile nadgradnja celoletne
športne aktivnosti udeležencev, ne pa enkratne akcije.

Sem uvrščamo športno-rekreativna tekmovanja v obliki medobčinskih
lig in enkratna tekmovanja.

Sofinancirajo se stroški organizacije, promocije in izvedbe
prireditve v višini 20 točk, če se prireditve udeleži najmanj 30
tekmovalcev oziroma so udeleženi tekmovalci najmanj iz štirih
športnih društev.

Vsakemu društvu se na leto sofinancirajo največ 3 prireditve.

5. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV

V programu športa se sofinancira tudi izobraževanje strokovnih
kadrov, ki delajo v športnih društvih, in sicer:

- šolanje za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, inštruktor,
učitelj, trener in sodnik, in sicer največ za dva udeleženca iz
posamezne panoge,

- izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence),

- študijske obveznosti študentov Fakultete za šport v Ljubljani,
ki se izvajajo izven sedeža fakultete.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za sofinanciranje:

1. Za sofinanciranje lahko kandidirajo le-tisti, ki delujejo v
športnih društvih v enem od priznanih programov, in sicer:

- vrtcev in osnovnih šol izven rednega šolskega pouka,

- kakovostnem športu,

- vrhunskem športu,

- programu redne vadbe športne rekreacije.

2. Kandidati morajo najmanj eno leto voditi vadbo v športnem
društvu, ki ga je predlagalo za šolanje in podpisati s športnim
društvom pogodbo, da bo po šolanju še najmanj 2 leti delal v enem
od programov v društvu. Enako velja za kandidate, ki bodo
izvajali vadbo v vrtcih oziroma šolah izven rednega pouka.

3. Za sofinanciranje izpopolnjevanja strokovnih kadrov (licence)
lahko kandidirajo le tisti posamezniki, ki delajo kot izšolani
strokovni kadri v posameznem športnem društvu že najmanj 3 leta.
Kot izpopolnjevanje veljajo le dejavnosti, ki so organizirane s
tem namenom (trenerski seminarji,sodniški seminarji, tečaji za
izpopolnjevanje).

Za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu velja,
da se kandidatom plača kotizacija.

Študentom Fakultete za šport se sofinancira 1/2 stroškov, ki jih
morajo prispevati za tečaje v okviru rednega študijskega programa
FŠ, če so ti tečaji izven sedeža FŠ. Študentje lahko kandidirajo
za sofinanciranje le, če izpolnjujejo pogoje iz točke 1. in 2.
Kandidatur za nobenega od gornjih programov ne morejo vlagati
posamezniki, ampak društva, v katerih posamezniki delujejo.
Šolanje in izpopolnjevanje se sofinancira le v primeru, če to
razpisujejo Fakulteta za šport in republiške panožne zveze.
Sofinanciranje se izvrši, ko športno društvo za vsakega kandidata
posreduje:

- razpis predlaganega izobraževanja,

- pogodbo s kandidatom o nadaljnji vadbi v okviru športnega
društva,

- dokumentacijo o uspešno opravljenem izobraževanju ozirom
spopolnjevanju.

Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo oziroma
izpopolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede na obseg
sredstev, ki so v posameznem letu planirana za ta namen v
občinskem proračunu.