Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

datum: 26.07.2000

kategorija: Akti

Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

Uradni list Republike Sslovenije, št. 66/2000

Na podlagi 16. in 54. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 15. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
1. člen
S tem odlokom se določijo pristojnosti in naloge KS Divača, Senožeče, Barka, Misliče in Vreme.
2. člen
KS na svojem območju izvaja naslednje pristojnosti in naloge in sicer:
1. KS Divača:
1. vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest:
562010 odsek 562011 v dolžini 816 m, 562020 na vseh odsekih v skupni dolžini 1663 m, 562030 odsek 562031 v dolžini 650 m (po vasi), 562040 odsek 562041, 562042, 562044 in 562045 v skupni dolžini 2417 m, 562050 odsek 562052 in 562053 v skupni dolžini 850 m, 562060 vsi odseki v skupni dolžini 1199 m, 562230 vsi odseki v skupni dolžini 1217 m, 562240 odseki 562242, 562243 in 562244 v skupni dolžini 320 m, 562260 odsek 562261 v dolžini 603 m (podrobneje v prilogi 1 tega odloka),
2. urejanje javnih površin v naseljih Dolnje Ležeče, Gradišče pri Divači, Brežec pri Divači, Naklo, Škocjan, Matavun, Betanja, Dane pri Divači, Kačiče-Pared,
3. vzdrževanje in urejanje pokopališč Divača (staro in novo), Škocjan in Kačiče-Pared,
4. izgradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč v naseljih Dolnje Ležeče, Naklo, Matavun, Gradišče pri Divači, Brežec pri Divači, Dane pri Divači in Kačiče-Pared,
5. upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: pisarna v zadružnem domu v Divači, mrliška vežica v Divači in mrliška vežica v Kačičah, namenjenih za potrebe delovanja KS.
6. urejanje in vzdrževanje spomenika v naselju Matavun,
7. upravljanje s premoženjem KS.
2. KS Senožeče:
1. vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest:
562270 odseki 562272 in 562273 v skupni dolžini 715 m, 562280 na odsekih 562282 do 562287 v skupni dolžini 1281 m, 562290 na vseh odsekih v skupni dolžini 333 m, 562300 na odsekih 562302, 562303, 562304 in 562305 v skupni dolžini 539 m, (podrobneje v prilogi 1 tega odloka) in nekategorizirane poljske poti v skupni dolžini ca. 15 km po priloženih grafičnih prilogah,
2. urejanje javnih površin v naseljih Otošče, Laže, Potoče, Dolenja vas, Gabrče in Senadole,
3. vzdrževanje in urejanje pokopališč Senožeče, Dolenja vas in Senadole,
4. izgradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč v naseljih Laže, Senožeče, Potoče, Dolenja vas, Gabrče in Senadole,
5. upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: šola in dvorišče v Lažah, stara šola v Senadolah, zadružni dom v Dolenji vasi, mrliška vežica v Dolenji vasi in mrliška vežica v Senadolah, namenjenih za potrebe delovanja KS,
6. urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Laže, Dolenja vas, Otošče in Senožeče,
7. upravljanje s premoženjem KS.
3. KS Vreme:
1. vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest:
562070 odsek 562072 v dolžini 112 m, 562080 na vseh odsekih v skupni dolžini 497 m, 562090 na vseh odsekih v skupni dolžini 943 m, 562100 na vseh odsekih v skupni dolžini 595 m, 562110 na vseh odsekih v skupni dolžini 3540 m, 562120 na vseh odsekih v skupni dolžini 991 m, 562130 odsek 562132 v dolžini 15470 m, 562140 del odseka 562141 od sredine vasi do konca odseka v dolžini 1000 m, 5562150 odsek 562152 v dolžini 470 m, (podrobneje v prilogi 1 tega odloka),
2. urejanje javnih površin v naseljih Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Dolnje Vreme, Vremski Britof, Famlje, Goriče pri Famljah, Škoflje, Zavrhek, Podgrad pri Vremah,
3. vzdrževanje in urejanje pokopališč Vremski Britof, Škoflje, Podgrad pri Vremah,
4. izgradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč v naseljih Gornje Vreme, Vremski Britof, Famlje, Goriče pri Famljah, Škoflje, Zavrhek in Podgrad pri Vremah,
5. upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: prostori KS na naslovu Famlje 3 (trije prostori in tehtnica), mrliška vežica v Vremskem Britofu, Igrišče v Vremskem Britofu, namenjenih za potrebe delovanja KS,
6. urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Dolnje Vreme, Vremski Britof,
7. upravljanje s premoženjem KS.
4. KS Barka:
1. vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest:
562160 na odsekih 562162 do 562168 v skupni dolžini 855 m, (podrobneje v prilogi 1 tega odloka),
2. urejanje javnih površin v naselju Barka,
3. vzdrževanje in urejanje pokopališča na Barki,
4. izgradnja in vzdrževanje avtobusnega postajališča na Barki,
5. upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: stara šola na Barki, namenjenih za potrebe delovanja KS,
6. urejanje in vzdrževanje spomenika v naselju Barka,
7. upravljanje s premoženjem KS.
5. KS Misliče:
1. vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest:
562170 na vseh odsekih v dolžini 483 m, 562180 na odsekih 562183 do 562188 v skupni dolžini 556 m, 562190 na vseh odsekih v skupni dolžini 458 m, (podrobneje v prilogi 1 tega odloka),
2. urejanje javnih površin v naseljih Vareje, Vatovlje, Misliče, Kozjane, Ostrovica,
3. vzdrževanje in urejanje pokopališč Vatovlje, Kozjane,
4. izgradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč v naseljih Vareje, Misliče, Kozjane, Ostrovica,
5. upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: klet v šoli na Misličah in šola na Kozjanah, namenjenih za potrebe delovanja KS,
6. urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Vareje, Misliče, Kozjane, Ostrovica,
7. upravljanje s premoženjem KS.
3. člen
Občina Divača v proračunu zagotovi sredstva za izvajanje pristojnosti in nalog KS na podlagi letnih programov in planov dela, ki jih potrdi Občinski svet občine Divača.
4. člen
Višina sredstev za izvajanje pristojnosti in nalog KS je odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu in lastnih sredstev KS.
5. člen
Sredstva iz proračuna se KS praviloma nakazujejo mesečno po dvanajstinah, o morebitni drugačni dinamiki nakazovanja sredstev odloča župan. Sredstva se lahko porabijo izključno namensko.
6. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Divača. Zakonitost in primernost poslovanja pa opravlja Občinska uprava občine Divača.
7. člen
V primeru neizvrševanja pristojnosti in nalog KS, lahko občinski svet s sklepom začasno odvzame pristojnosti nad izvajanjem določenih nalog KS.
8. člen
V primeru ko je potrebno nujno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti KS in KS to nalogo ne opravi lahko župan Občine Divača s svojim sklepom začasno odvzame pristojnost KS in nalogo opravi občinska uprava.
9. člen
Ob ugotovitvi nenamenske ali nesmotrne porabe proračunskih sredstev župan začasno do odločitve občinskega sveta zaustavi financiranje KS.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 15/06
Divača, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.

PRILOGA 1 K odloku o pristojnostih KS v Občini Divača
Naselja v KS DIVAČA:

- DIVAČA,

- DOLNJE LEŽEČE,

- GRADIŠČE PRI DIVAČI,

- BREŽEC PRI DIVAČI,

- NAKLO,

- ŠKOCJAN,

- MATAVUN,

- BETANJA,

- DANE PRI DIVAČI,

- KAČIČE – PARED,

Naselja v KS SENOŽEČE:

- OTOŠČE,

- LAŽE,

- SENOŽEČE,

- POTOČE,

- DOLENJA VAS,

- GABRČE,

- SENADOLE,

Naselja v KS VREME:

- GORNJE LEŽEČE,

- GORNJE VREME,

- DOLNJE VREME,

- VREMSKI BRITOF,

- FAMLJE,

- GORIČE PRI FAMLJAH,

- ŠKOFLJE,

- ZAVRHEK,

- PODGRAD PRI VREMAH,

Naselja v KS BARKA:

- BARKA,

Naselja v KS MISLIČE:

- VAREJE,

- VATOVLJE,

- MISLIČE,

- KOZJANE,OSTROVICA.Priloga 1: Občinske ceste v KS Divača, KS Senožeče, KS Vreme, KS Barka, KS Misliče – 106 KB