Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve "pomoč družini na domu"

datum: 30.10.1998

kategorija: Akti

Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve "pomoč družini na domu"

Uradni list Republike Slovenije, št. 73/1998

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), 43. in 100. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/92) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na 42. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve "pomoč družini na domu"
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila po katerih se določi višina plačila za socialno-varstveno storitev (v nadaljnjem besedilu: storitev) pomoč družini na domu in način izvajanja storitve.
2. člen
Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko opravljajo javni socialno-varstveni zavodi na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju in druge pravne osebe oziroma zasebniki, v skladu s predpisanimi standardi in normativi na podlagi koncesije, ki jo podeli občinski upravni organ.
3. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko oskrba na domu lahko nadomesti instituticionalno varstvo.
4. člen
Upravičenec ali drugi zavezanci so dolžni plačati stroške storitev socialne oskrbe na domu po pravilniku.
Drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki so jih po zakonu ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
5. člen Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Kot gospodinjska pomoč, se šteje pomoč pri:
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskih prostorov,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov (kurjenju),
– drugih delih po dogovoru z upravičencem.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, se šteje pomoč pri:
– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu in predsodkov,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov in priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe upravičencev določi izvajalec javne službe.
Samo izvajanje storitve traja do največ 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.
III. UPRAVIČENCI DO STORITVE
6. člen
Upravičenci do storitve socialne oskrbe na domu so:
– osebe stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,
– osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma delovni invalidi I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji,
– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, če jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo.
O upravičenosti se upravičencu izda odločba.
IV. DOLOČANJE CEN STORITEV
7. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu, ki jo je deležen upravičenec. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih urah.
Cena storitve oskrbe na domu je sestavljena iz naslenjih elementov:
– stroški za plače,
– prispevki delodajalca,
– materialni stroški.
Cena storitve oskrbe na domu ne zajema sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije.
Ceno urne postavke na predlog izvajalca javne službe določi Občinski svet občine Divača.
V primeru, da se posamezni elementi cene povišajo se uskladitev cene opravi po posameznih elementih cene po naslednjih merilih:
– stroški za plače, skladno s spremembami izhodiščne plače za I. tarifni razred za negospodarstvo ob upoštevanju zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 18/94) in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov ter določb kolektivne pogodbe dejavnosti,
– prispevki delodajalca, skladno s spremembami zakona ali na njem temelječega predpisa,
– materialni stroški skladno z uradno ugotovljeno rastjo cen na drobno.
Uskladitev cene opravi izvajalec javne službe. Strukturno povečana cena storitve začne veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu.
V. VIŠINA PLAČILA STORITVE
8. člen
Upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ter zavezanci uveljavljajo pravico do storitve socialne oskrbe na domu z vlogo pri izvajalcu javne službe. Vloga mora vsebovati tudi zahtevane dokumente na podlagi katerih se lahko izračuna višina plačila storitve.
9. člen
Storitev socialne oskrbe na domu je v celoti brezplačna za naslednje skupine upravičencev:
– prejemniki denarnega dodatka, kot edinega vira preživljanja po zakonu o socialnem varstvu,
– prejemnike denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
– prejemnike nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83),
– otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95).
10. člen
Višino plačila upravičenca ali zavezanca se določi z odločbo o upravičenosti na podlagi lestvice, ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji v predpreteklem mesecu.
V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve, in sicer:


-----------------------------------------------------------------------
Plačilni Bruto mesečni dohodek Višina plačila v
razred na družinskega člana v % od bruto % od cene storitve
povprečne plače na zaposlenega v RS
v predpreteklem mesecu
----------------------------------------------------------------------
1. do 50% 15%
2. nad 50% do 65% 25%
3. nad 65% do 80% 35%
4. nad 80% do 100% 50%
5. nad 100% do 125% 65%
6. nad 125% do 150% 85%
7. nad 150% 100%
----------------------------------------------------------------------


Ne glede na določila v prvem in drugem odstavku tega člena se lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine in določi:
– višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj družine boljši kot izhaja iz njenega izkazanega dohodka,
– nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
Na podlagi odločbe o upravičenosti se upravičencu ali drugemu zavezancu izstavi račun.
11. člen
Dohodek upravičenca ali zavezanca določajo vsi dohodki in osebni prejemki, ugotovljeni na način kot ga določa zakon o socialnem varstvu za upravičence do denarnega dodatka.
12. člen
Če se dohodki ali socialne razmere v družini upravičenca ali zavezancev v v času nudenja storitve bistveno spremenijo, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje.
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila je upravičenec ali so zavezanci dolžni v 15 dneh sporočiti izvajalcu javne službe.
Upravičencu ali zavezancu, ki ne ravna v skladu z določili drugega odstavka tega člena, se razlika zaradi prenizkega plačila, poračuna od dneva spremembe dejstev in okoliščin skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, naslednji mesec po ugotovitvi navedenih dejstev in okoliščin.
VI. JAVNO POOBLASTILO
13. člen
Za opravljanje javne službe "Pomoč družini na domu" za zbiranje podatkov, izdajo odločbe na 1. stopnji in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev ali zavezancev Občina Divača pooblašča pogodbenega izvajalca. O pritožbah zoper odločbe odloča župan Občine Divača.
Izvajalec javne službe zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke vsebovane v evidencah, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91).
VII. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
14. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, določi polno plačilo storitve za celotno obdobje izvajanja storitve.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Cena storitev socialne oskrbe na domu je ob sprejemu tega odloka 1.250 SIT/uro, ki se spreminja v skladu z določili 7. člena.
16. člen
Do oddaje koncesije se s Centrom za socilano delo Sežana sklene neposredna pogodba.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 42/17
Divača, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.