Odlok o turistični taksi v Občini Divača

datum: 20.11.1998

kategorija: Akti

Odlok o turistični taksi v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 78/1998

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na 43. redni seji dne 10. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Divača
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Divača in način poročanja.
2. člen
Turistična taksa se določa v točkah.
3. člen
Za območje Občine Divača se določi turistična taksa v višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove, ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
5. člen
Pravne osebe, podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne, fizične osebe in društva) so dolžne predložiti pristojnemu davčnemu organu in upravi Občine Divača mesečno poročilo o plačani turistični taksi do 25. v mesecu za pretekli mesec.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, društva, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, število turistov, znesek plačane takse, ter mesec na katerega se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe ter društva posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
6. člen
Za vprašanja o turistični taksi, ki jih ta odlok izrecno ne ureja, se uporablja zakon neposredno.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni taksi v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 43/30
Divača, dne 13. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.