Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1996

datum: 14.03.1997

kategorija: Akti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1996

Uradni list Republike Slovenije, št. 14/1997

V skladu z določili 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na seji dne 27. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 1996, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1996:

----------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja Skupaj
SIT SIT SIT
----------------------------------------------------------------
1. prihodki 243,337.077,16 0,00 243,337.077,16
2. odhodki 224,929.990,30 3,556.050,10 228,486.040,40
3. presežek
oziroma
primanjkljaj
(zap.1-2) 18,407.086,86 –3,556.050,10 14,851.036,76
----------------------------------------------------------------

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 14,851.036,76 SIT se prenese v proračun Občine Divača za leto 1997.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 1996 naslednje stanje:

----------------------------------------------------------------
Rezervni sklad v SIT
----------------------------------------------------------------
prenos iz leta 1995 950.000
priliv v leto 1996 1,174.185
stanje na dan 31. 12. 1996 2,124.185
----------------------------------------------------------------

Sredstva rezervnega sklada Občine Divača na dan 31. 12. 1996 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 1997.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 25/10
Divača, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.