Pravilnik o štipendiranju

datum: 09.10.1997

kategorija: Akti

Pravilnik o štipendiranju

Uradni list Republike Slovenije, št. 62/1997

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na seji dne 18. 9. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
1. člen
S tem pravilnikom se določa:
– merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij,
– postopek za izvajanje štipendiranja.
2. člen
Občina Divača zagotavlja proračunska sredstva za štipendiranje potrebnih strokovnih kadrov za kadrovske potrebe javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača in jih je ustanovila Občina Divača ter za potrebe Občinske uprave občine Divača.
3. člen
Štipendijo se lahko dodeli štipendistom, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Divača in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje po dogovoru s štipenditorjem.
4. člen
Pri podeljevanju štipendij se upošteva učni uspeh, sposobnost in interes za izbran izobraževalni program in letnik izobraževanja.
5. člen
Osnovna višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od zajamčene neto plače v RS in znaša 40% zajamčene neto plače v RS za študente, 30% zajamčene neto plače za dijake.
6. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovno kadrovsko štipendijo,
– dodatek za učni uspeh.
7. člen
Študentom se prizna dodatek za učni uspeh od osnovne kadrovske štipendije glede na povprečno oceno v preteklem študijskem letu in sicer:
– 7,00 do 8,00 – 10%,
– 8,01 do 8,50 – 20%,
– 8,51 do 9,00 – 40%,
– 9,01 do 9,50 – 60%,
– 9,51 dalje – 100%.
8. člen
Dijakom se prizna dodatek za učni uspeh od osnovne kadrovske štipendije glede na učni uspeh v preteklem šolskem letu in sicer:
– dober – 10%,
– prav dober – 30%,
– odličen – 50%.
9. člen
Dodatek za dosežen učni uspeh ne pripada študentom in dijakom prvega letnika.
10. člen
Štipendije se dodelijo in izplačujejo za šolsko leto, razen v zaključnem letniku, kjer se upošteva redni absolventski staž. Štipendija se nakazuje štipendistom mesečno do 20. v mesecu za tekoči mesec.
11. člen
Štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi kadrovskimi potrebami v občini na podlagi javnega razpisa. Kadrovske potrebe ugotavlja občinska uprava v sodelovanju s predstojniki javnih zavodov in odbori občinskega sveta. Prednostni vrstni red kadrovskih potreb določi župan Občine Divača.
12. člen
Javni razpis vsebuje:
– stopnjo strokovne izobrazbe in poklic, za katerega se razpisuje štipendija,
– rok za prijavo in obvestilo o izbiri,
– pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.
13. člen
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole,
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja (študenti in dijaki, ki že obiskujejo program, za katerega se razpisuje štipendija, tudi dokazilo o učnem uspehu v preteklem šolskem letu),
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– življenjepis,
– morebitna dokazila o aktivnem delovanju v športnih, kulturnih ali drugih humanitarnih organizacijah in društvih,
– morebitna dokazila o nagradah in priznanjih ali morebitnem aktivnem udejstvovanju na področju, za katerega se razpisuje štipendija,
– morebitna priporočila zavoda ali priznanega strokovnjaka s področja, za katerega se razpisuje štipendija,
– potrdilo o stalnem prebivališču.
14. člen
Pri izbiri kandidata se upoštevajo naslednji kriteriji:
– učni uspeh v preteklem šolskem letu,
– učni uspeh zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
– letnik izobraževalnega programa, ki ga obiskuje prosilec,
– aktivno delovanje v športnih, kulturnih ter humanitarnih organizacijah in društvih,
– aktivno udejstovanje na področju, za katerega se razpisuje štipendija.
15. člen
Kadrovska štipendija se dodeli kandidatu, ki zbere največje število točk
1. Učni uspeh v preteklem šolskem letu
dijaki:
– odličen – 50 točk,
– prav dober – 30 točk,
– dober – 15 točk;
študenti:
– povprečna ocena nad 9,01– 50 točk,
– nad 8,01 – 30 točk,
– nad 7,01 – 15 točk.
2. Učni uspeh predhodnega izobraževanja
– odličen – 50 točk,
– prav dober – 30 točk,
– dober – 15 točk.
3. Letnik izobraževalnega programa
– končan I. letnik – 5 točk,
– končan II. letnik – 10 točk, – končan III. letnik – 20 točk.
4. Aktivno delovanje v športnih, kulturnih in humanitarnih organizacijah in društvih do 20 točk.
5. Aktivno udejstvovanje na področju, za katerega se razpisuje kadrovska štipendija do 20 točk.
16. člen
Javni razpis za dodelitev kadrovske štipendije izvaja Občinska uprava občine Divača na podlagi določil tega pravilnika in smiselni uporabi Zakona o upravnem postopku.
17. člen
Prosilci imajo v osmih dneh od dneva prejema obvestila o izbiri, pravico vložiti ugovor na župana Občine Divača. Odločitev župana je dokončna.
18. člen
Medsebojna razmerja med štipendistom in občino se določijo s pisno pogodbo, ki jo podpiše župan in direktor zavoda, v katerem se bo štipendist po zaključnem šolanju zaposlil.
19. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali ne konča izobraževanja v roku, ki je določen s študijskim programom ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 31/44
Divača, dne 18. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.