Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

datum: 11.10.2002

kategorija: Akti

Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2002

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 45/99) se v 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. členu besedi del plače v ustreznem sklonu nadomestita z besedilom “plačilo za opravljanje funkcije” v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se v zadnjem stavku črta “in volilne komisije”.
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se za besedo člena doda besedilo “(brez njegovega dodatka za delovno dobo)”.
4. člen
V prvem stavku prvega odstavka 5. člena se za besedo “župana” doda vejico in besedilo “brez njegovega dodatka za delovno dobo”.
5. člen
V prvem stavku prvega odstavka 6. člena se za besedo “župana” doda vejico in besedilo “brez njegovega dodatka za delovno dobo”.
6. člen
V drugem in tretjem odstavku 7. člena se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo “v skladu z zakonom”.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi: “Člani volilnih organov imajo pravico do nagrade v skladu z zakonom.”
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 34/05
Divača, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.