Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1997

datum: 09.01.1998

kategorija: Akti

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1997

Uradni list Republike Slovenije, št. 1/1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US in 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača, je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1997
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Divača za leto 1997 (v nadaljevanju: odlok), tako da glasi:
Proračun Občine Divača za leto 1997 je določen v naslednjih zneskih:

v SIT
---------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki 290,254.259
Odhodki 286,142.503 4,111.756
Presežek 4,111.756
Primanjkljaj 4,111.756
---------------------------------------------------------------

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja, ki sta sestavni del proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 34/21
Divača, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.