Obvestilo za javnost - javna razgrnitev dopolnjenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

datum: 20.05.2009

kategorija: Sporočila za javnost

O B V E S T I L O Z A J A V N O S TS tem obvestilom Občina Divača širšo javnost in vse zainteresirane poslovne subjekte obvešča, da se javna razgrnitev, napovedana z javnim naznanilom št. 007-0001/2009-38 z dne 11.5.2009 za čas od 21.5. do 22.6.2009 in javna obravnava napovedana za dan 3.6.2009 ob 17.00 uri, dopolnjenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača prestavita za nedoločen čas.

O kraju in času javne razgrnitve sprememb in dopolnitev omenjenega odloka ter kraju in času njegove javne obravnave bo javnost obveščena z novim javnim naznanilom, ki bo objavljeno v svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
Številka: 007-0001/2009-39

Divača, dne 20. maj 2009


Župan Občine Divača
Matija Potokar, univ.dipl.prav., l.r.