Komunalno urejanje Divača

datum: 05.05.2009

kategorija: Projekti

Komunalno urejanje Divača

Projekt komunalno urejanje Divača zajema ureditev pločnikov, ulic, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in prometne ureditve.
Glavnina posegov se bo izvajala na območju sledečih ulic: Kosovelova ulica, Kajuhova ulica, Ulica Stara Divača, Ulica Brkinskega odreda, Nova cesta, Partizanska cesta, Ulica Prekomoorskih brigad, Gregorčičeva cesta, Ulica Istrskega odreda, Stara pot in Ležeška cesta.
Glavni cilj investicije je celostna ureditev naselja Divača - sever tako, da bo le-ta zadoščala sedanjim standardom in predpisom na tem področju z vidika varnega odvijanja prometa in zagotavljanja varnosti gibanja prebivalstva.