Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 27.06.2006

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 66/2006

Datum sprejema: 11.5.2006
Datum objave: 27.6.2006
Datum začetka veljavnosti: 12.7.2006

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na svoji 31. redni seji dne 11. 5. 2006, sprejel


S K L E P o ukinitvi javnega dobra

1.

S tem sklepom se ukine status javno dobro, ki je označeno s parcelno št. 1043/31 dvorišče v izmeri 68 m2 in je vpisano v seznamu k.o. Divača.

2.

Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javno dobro in postane last Občine Divača ter se vknjiži pri ZKV, k.o. Divača.

3.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu RS.

Št. OS 31/19

Divača, dne 11. maja 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.