Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 21.07.2006

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št.77/2006

Datum sprejema:29.6.2006
Datum objave: 21.7.2006
Datum začetka veljavnosti: 21.7.2006

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel


S K L E P o ukinitvi javnega dobra

1.

Na nepremičninah parc. št. 3467/3, travnik v izmeri 89 m2; parc. št. 3467/4, poslovna stavba v izmeri 207 m2, ter parc. št. 3467/5, dvorišče v izmeri 795 m2, ki se vodijo v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani pod vložno številko 596, vse k.o. Senožeče.

2.

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in se vpiše lastninska pravica v korist Občine Divača, do celote.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 32/11

Divača, dne 29. junija 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.