Ugotovitveni sklep

datum: 27.07.2006

kategorija: Akti

Ugotovitveni sklep

Uradni list RS, št. 79/2006

Datum sprejema: 9.7.2006
Datum objave: 27.7.2006
Datum začetka veljavnosti: 9.7.2006

Na podlagi določil 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 6. izredni seji dne 9. 7. 2006 sprejel

U G O T O V I T V E N I S K L E P

1.

Županu Rajku Vojtkovszkyemu, dr. vet. med., roj. 28. 2. 1947, iz Divače, Istrskega odreda 19, preneha mandat župana Občine Divača, zaradi smrti.

2.

Ta sklep velja takoj.

Št. OS IZ 06/01

Divača, dne 9. julija 2006

Občinski svet
Občine Divača
Bojan Boštjančič l.r.