Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

datum: 11.08.2006

kategorija: Akti

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

Uradni list RS, št. 86/2006

Datum sprejema: 7.8.2006
Datum objave: 11.8.2006
Datum začetka veljavnosti: 21.8.2006

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah Uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2), Uradni list RS, št. 22/06, Odločba US 70/06) in 61. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06)

R A Z P I S U J E M

redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Barka, Divača, Misliče, Senožeče in Vreme bodo v nedeljo, 22. oktobra 2006.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 21. avgust 2006.

3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.


Št. 1353/2006

Divača, dne 7. avgusta 2006

Župan
Občine Divača
po funkciji
Bojan Boštjančič l.r.