Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

datum: 22.09.2006

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Uradni list RS, št. 98/2006

Datum sprejema:14.9.2006
Datum objave: 22.9.2006
Datum začetka veljavnosti: 22.9.2006

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1; Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06), je Občinski svet Občine Divača na svoji 33. redni seji dne 14. 9. 2006 sprejel


S K L E P o ukinitvi statusa javnega dobra

1.

Na nepremičnini parc. št. 1572/4, pot v površini 81 m2, vpisna v ZK vložek 67 k.o. Vremski Britof, kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.

2.

Dovoljuje se, da se zemljišče s parc. št. 1572/4 k.o. Vremski Britof, pot v površini 81 m2 pripiše k ZK V k.o. Vremski Britof, kjer je že knjižena kot lastnica Občina Divača, Kolodvorska 3a, 6215 Divača, identifikacijska št. za DDV SI48502502, do celote.

3.

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 33/06-08

Divača, dne 14. septembra 2006


Župan
Občine Divača, po funkciji
Bojan Boštjančič l.r.