Sklep o potrditvi mandata

datum: 22.09.2006

kategorija: Akti

Sklep o potrditvi mandata

Uradni list RS, št. 98/2006

Datum sprejema:14.9.2006
Datum objave: 22.9.2006
Datum začetka veljavnosti: 14.9.2006

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06), je Občinski svet Občine Divača na svoji 33. redni seji dne 14. 9. 2006 sprejel

S K L E P o potrditvi mandata

1.

Potrdi se mandat člana Občinskega sveta Bruna Kocjana, roj. 18. 4. 1957, stanujočega Senožeče 114, 6224 Senožeče.

2.

Ta sklep velja takoj.

Št. OS 33/01

Divača, dne 14. septembra 2006

Župan
Občine Divača, po funkciji
Bojan Boštjančič l.r.