Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 07.01.2013

kategorija: Sporočila za javnost

NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10in 75/12) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parcelna št. 1486/0, k.o. Senožeče (ID znak 2447-1486/0-0), za namen izgradnje kanalizacijskega priključka za potrebe stanovanjske hiše št. 99 , Senožeče, na parc. št. *26, k.o. Senožeče.


Številka: 351-0140/2012-3
Datum: 7.1.2013


Župan Občine Divača
Drago BožacNamera