IZGRADNJA VRTCA V DIVAČI

datum: 31.12.2012

kategorija: Projekti

Izgradnja novega Vrca v Divači se je zaključila. Z izvedbo navedene operacije je Občina Divača zagotovila prostorske pogoje za izvajanje predšolskega varstva v občini Divača, saj se je v zadnjih letih skoraj enkratno povečalo število rojstev otrok in hkrati se je povečal tudi odstotek vpisanih otrok v vrtec.

Logo Divaca_Essr

Operacijo »IZGRADNJA VRTCA V DIVAČI«, ki jo je izvajala Občina Divača, je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete »Razvoj Regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Občina Divača je dne 23.06.2011 podpisala gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem. Predmet pogodbe je bila izgradnja vrtca v Divači, rušenje zgradbe obstoječega objekta vrtca, zunanja ureditev, dobava opreme, zunanjih igral in kuhinjske opreme.

Celotni stroški izvedene operacije: 3.276.541,50 €.
Od upravičenih stroškov investicije, ki zajemajo del vrednosti izvršenih gradbenih del in nadzora v višini 2.059.775,39 € brez vključenega davka na dodano vrednost, je Evropska unija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj prispevala sredstva v višini 1.096.469,30 €.
Občini Divača je uspelo pridobiti tudi dodatna sredstva za financiranje operacije preko prijave na EKO sklad »Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko gradnjo stavb v lasti občin v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja« v višini 233.439,00 € in preko »Povabila k oddaji načrtov porabe za sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1) v letu 2011 in 2012« v skupni višini 473.284,00 €.
Ostala sredstva za financiranje operacije je zagotovila Občina Divača v višini 1.473.349,23 €.

Operacija se je začela izvajati s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 30.11.2009 in zaključila 31.12.2012.

Z izvedbo navedene operacije je Občina Divača zagotovila prostorske pogoje za izvajanje predšolskega varstva v občini Divača, saj se je v zadnjih letih skoraj enkratno povečalo število rojstev otrok in hkrati se je povečal tudi odstotek vpisanih otrok v vrtec.

Za vse informacije o izvajanju operacije se lahko obrneta na Eda Franetiča.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo