Predstavitev pobude za park vetrnih elektrarn Senožeška brda na občini Divača

datum: 05.08.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Divača, 31. julija 2013 – je na občini Divača potekala prva predstavitev pobude za izdelavo državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda. Gradivo za pobudo je na pristojno ministrstvo vložilo podjetje Vepa, d.o.o. iz Ljubljane, ki ima od letošnjega februarja za projekt pridobljeno tudi energetsko dovoljenje. V vetrnem parku predvideva postavitev vetrnic v skupni moči do 120 MW.

Z obnovljivim virom energije bi letno proizvedli do 280 GWh elektrike – Korak Slovenije do doseganja zavez članic EUPredstavitev

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo je gradivo za pobudo proučilo in dne 12.7.2013 podalo pobudo Direktoratu za prostor, ki je ugotovilo, da je pobuda ustrezna. Direktorat za prostor je dne 19.7.2013 z vlogo zaprosilo za pridobitev smernic za načrtovanje prostorskih ureditev vse državne nosilce urejanja prostora in občino Divača, na območju katere je predvidena prostorska ureditev. Rok za pridobivanje smernic je 30 dni. V času pridobivanja smernic ima k pobudi možnost dati predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude tudi javnost. Zaradi objave pobude v poletnih mesecih se je ministrstvo naknadno odločilo, da rok za podajo predlogov, priporočil, usmeritev, mnenj in pobud javnosti podaljša do 9. septembra 2013. V času pridobivanja smernic bo pridobljena tudi odločba o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

Postopek priprave državnega prostorskega načrta bo potekal v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Izdelane bodo vse potrebne strokovne podlage, okoljske preveritve in v največji možni meri upoštevana priporočila javnosti. Izdelan je tudi osnutek načrta vključevanja javnosti v postopek priprave državnega prostorskega načrta, ki poleg vseh zakonsko določenih korakov obsega še dodatne aktivnosti vključevanja javnosti; le-te se bodo skozi postopek priprave državnega prostorskega načrta prilagajale tudi glede na odzive lokalnih skupnosti.


Več