Večnamenska dvorana Senožeče

datum: 08.08.2013

kategorija: Projekti

Operacijo »Večnamenska dvorana Senožeče«, ki jo izvaja Občina Divača, delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj Regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Foto

Občina Divača je dne 15.7.2013 podpisala gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem. Predmet pogodbe je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del, zunanja ureditev in oprema za izgradnjo večnamenske dvorane v Senožečah.

Višina celotnih stroškov investicije je bila ocenjena na višino: 1.344.610,25 €.
Od upravičenih stroškov investicije, ki zajemajo del vrednosti izvršenih gradbenih del, opreme, delno projektne dokumentacije, projektantskega in gradbenega nadzora in svetovalnih storitev, v višini 1.043.775,00 € brez vključenega davka na dodano vrednost, bo Evropska unija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj prispevala sredstva v višini 887.208,75 €.

Ostala sredstva za financiranje operacije bo zagotovila Občina Divača v višini 475.401,50 €.

Operacija se je začela izvajati s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 1.7.2012 in se bo zaključila 31.12.2014.

Za vse informacije o izvajanju operacije se lahko obrnete na Franetič Eda.

Spletna stran Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si.


Več