Energetska sanacija OŠ dr. Bogomira Magajne

datum: 08.08.2013

kategorija: Projekti

Operacijo »Energetska sanacija OŠ dr. Bogomira Magajne , Divača«, ki jo izvaja Občina Divača, delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

FOTO

Občina Divača je dne 4.7.2013 podpisala gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem. Predmet pogodbe je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del – energetsko učinkovita sanacija objekta OŠ dr. Bogomira Mgajne Divača.

Dela obsegajo:
• Izvedba toplotne izolacije fasade na šoli in telovadnici,
• Izvedba toplotne izolacije strehe na šoli in telovadnici,
• Izvedba toplotne izolacije tlakov v šoli in telovadnici,
• zamenjava stavbnega pohištva (oken) na telovadnici,
• prisilno prezračevanje z rekuperacijo,
• energetski monitoring,
• vgradnja kotlov na lesno biomaso,
• zamenjava obtočnih črpalk,
• hidravlično uravnovešenje sistema,
• vgradnja termostatskih ventilov.

Izvedba vseh navedenih del je predvidena do 31.7.2014.

Celotni stroški operacije so planirani v višini: 843.182,72 €.
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 100% upravičenih stroškov investicije, ki zajemajo večji del vrednosti izvršitve gradbenih obrtniških in instalacijskih del ter nadzora v višini 602.632,40 € brez vključenega davka na dodano vrednost, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež in slovenska udeležba za kohezijsko politiko 15% delež.
Ostala sredstva za financiranje operacije bo zagotovila Občina Divača v višini 240.550,33 €.


Operacija se je začela izvajati s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 17.10.2012 in se bo zaključila najkasneje do 31.5.2015.


Za vse informacije o izvajanju operacije se lahko obrneta na g. Franetič Eda.


Spletna stran Ministrstva za infrastrukturo in prostor www.mzip.gov.si

Več