Posvet "Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača"

datum: 06.11.2013

kategorija: Sporočila za javnost

VABIMO VAS na posvet "Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača"

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja državni prostorski načrt za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače, to je prehod z napetosti 220 kV na 400 kV.

V postopku priprave državnega prostorskega načrta bostaproučenidve varianti trase daljnovoda:

 • severna varianta: obstoječ daljnovod 220 kV na odseku Beričevo–Kleče–Divača se nadomesti z novim dvosistemskim 400 kV daljnovodom,

 • južna varianta: zgradi se dvosistemski 400 kV daljnovod vzporedno z obstoječim 400 kV daljnovodom na odseku Beričevo–Divača in vzanka se RTP Kleče v daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Okroglo; obstoječi 220 kV daljnovod na odseku Beričevo-Kleče-Divača pa se poruši.


 • Proučena bo tudi razširitev stikališča v Klečah.

  Karta - povzetek za javnost

  Posvetovanje z občani

  V postopku priprave državnega prostorskega načrta je pomembno vključevanje javnosti, zato že v zgodnji fazi umeščanja v prostor organiziramo predstavitve načrtov za prehod 220 kV omrežja na 400 kV. S tem bo omogočeno soočenje mnenj in predlogov lokalnih skupnosti glede načrtovanega daljnovoda.

  V novembru in v decembru 2013 bodo posveti z javnostjo izvedeni v občinah, po območju katerih potekata načrtovani varianti.

  Na posvetih bodo predstavljeni:
 • pomen in razlogi za prehod 220 kV omrežja na 400 kV,

 • postopki priprave prostorske dokumentacije,

 • načrtovani varianti poteka trase,

 • načrtovana izgradnja,

 • vplivi daljnovoda na ljudi in okolje,

 • drugi vidiki, ki utegnejo zanimati prebivalce na območju trase.


 • V skupni razpravi po predstavitvah boste občani lahko izrazili svoja mnenja in morebitne predloge, ki bodo prispevali k temu, da bo nov daljnovod v lokalnem okolju čimbolj sprejemljiv .

  Zbrane predloge bodo v nadaljnjem postopku načrtovanja obravnavali strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja, okoljskih presoj, elektroenergetike in ekonomije.

  Vaša mnenja in predlogi bodo lahko znatno prispevali k optimalno umeščeni trasi v prostor in k njeni sprejemljivosti v vašem okolju.
  Čeprav bomo na vseh posvetih razpravljali o celotnem projektu, bomo posebno pozornost namenili predstavitvi odseku trase, ki poteka po območju vaše občine. Zato je pomembno, da se udeležite posveta prav v vaši občini oz. četrtni skupnosti.

  Predstavitev v Občini Divača:

  V ponedeljek, 9. decembra 2013 ob 17h v Dvorani krajevne skupnosti Senožeče v Senožečah.

  Več informacij vam je na voljo na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/
  ter na spletni strani ELES d.o.o. http://www.eles.si/prehod-bericevo-divaca.aspx

  Celotno vabilo