Ugotovitvena odločba

datum: 12.11.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP; Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 48/09 popr., 8/10) in 14. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana (Uradni list RS, št. 10/97 in 31/97) v zadevi vpisa lastništva, po uradni dolžnosti naslednjo UGOTOVITVENO ODLOČBO

1.Ugotovi se, da je objekt „Zdravstvena postaja Divača” in pripadajoče zemljišče, na parc.št. 1014/7, k.o. 2452-Divača last Občine Divača.

2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za zemljišče iz 1. točke izreka te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

3. Stroškov postopka ni.


Odločba