Javno naznanilo

datum: 09.05.2014

kategorija: Sporočila za javnost

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Divača in Okoljskega poročila

Na podlagi določil 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10-POPR.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06), je župan Občine Divača, sprejel

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Divača in Okoljskega poročila


1. člen
Občina Divača obvešča o javni razgrnitvi naslednjih dokumentov:
1. Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Divača, ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d., iz Ljubljane, Projekt – dopolnjen osnutek OPN - maj 2014,

2. Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt Občine Divača, marec 2014 in Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Divača na varovana območja, april 2014; izdelanima za pridobitev mnenja o ustreznosti, ki ju je izdelal OIKOS d.o.o. iz Kamnika.

2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od petka 16. 5. 2014 do vključno petka 18. 7. 2014 javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, v poslovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Divača www.divaca.si

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo 9. 7. 2014 ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Divača.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebinah OPN in razgrnjenemu gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.


4. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Občino Divača, oddelek za prostor, ali na elektronski naslov:
Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
Občina bo po javni razgrnitvi preučila pripombe in predloge ter do njih zavzela stališča. Nečitljivih in nepodpisanih pripomb in predlogov Občina ne bo obravnavala.

5. člen
Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Divača (www.divaca.si), na oglasni deski Občine Divača in na oglasnih deskah krajevnih skupnosti Divača, Vreme, Senožeče, Barka, Misliče in v Uradnem glasilu slovenskih občin. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.


Župan Občine Divača
Drago BožacJavno naznanilo