Obnova TIC v Škocjanu in vaškega trga

datum: 02.04.2015

kategorija: Projekti

 

                                                                    Skocjan EKRP

Projekt »Obnova TIC v Škocjanu in vaškega trga«, ki ga izvaja Občina Divača, sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  in Republika Slovenija.

 Občina Divača je dne 30.3.2015 podpisala  gradbeno pogodbo  z izbranim izvajalcem za izvedbo del:

  •  Obnova objekta TIC (statična ureditev vidnih razpok na fasadi, nadvišanje in izvedba nove strehe,
  •  Obnova vaškega trga (obnova infrastrukture, izvedba trga v kamnu z urejenim odvodnjavanjem ter obnovo in gradnjo zidov, vgradnja male čistilne naprave).

Za “Obnovo TIC v Škocjanu in vaškega trga” so oz. bodo nastali še naslednji splošni stroški povezani s pripravo in izvedbo naložbe:

  • izdelava projektne in investicijske dokumentacij,
  • geodetske storitve,
  • svetovanje v izvedbi postopka javnega naročila za izbiro izvajalca del,
  • izveden strokovni in projektantski nadzor nad izvedbo del,
  • izdelan varnostni načrt in izvajanje koordinacije s področja varnosti in zdravja pri delu za izvedbo del,
  • izvedena dela arheoloških raziskav (arheološki nadzor) na podlagi kulturnovarstvenih pogojev.

 

Celotni stroški  operacije so bili leta 2012 ob prijavi na Javni razpis planirani v višini: 301.295,00 €.

 

Na podlagi prejete odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje dne 25.9.2012, so bila Občini Divača odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja  sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v višini 208.972,52 €.

Sofinanciranih bo 85% upravičenih stroškov investicije, ki zajemajo večji del vrednosti izvršitve gradbenih del in 10% splošnih stroškov, brez vključenega davka na dodano vrednost.

 

Ostala sredstva za financiranje projekta bo zagotovila Občina Divača v višini 92.322,48 €.

 

Operacija se je začela izvajati  s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 20.2.2012 in se bo  zaključila najkasneje do 31.5.2015.

 

Za vse  informacije o izvajanju projekta se lahko obrneta na ga. Sonjo Terčič.

 

Spletna stran EKSRP:

http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/assistance/index_sl.htm,
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_sl.htm ali
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm.