ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB V OBČINAH RENČE-VOGRSKO IN DIVAČA

datum: 02.08.2017

kategorija: Projekti

 

logo

Operacijo »Energetska sanacija javnih stavb v občinah Renče – Vogrsko in Divača«, ki jo izvajata Občina Divača in občina Renče – Vogrsko vsaka zase, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz  Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitostrabe energije v javnem sektorju«.

Občina se je za sofinanciranje navedenih investicij prijavila na »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin« na prvi rok dne 12.1.2017 in dne 1.8.2017 podpisala pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo.

Občina Divača je dne 7.6.2017 podpisala  gradbeno pogodbo  z izbranim izvajalcem Kolektor Cestno Podjetje Nova Gorica d.d. za izvedbo del za energetsko sanacijo Zdravstvene postaje v Divači in Podružnične osnovne šole Vreme.

Občina Renče – Vogrsko bo  podpisala  gradbene pogodbe  z izbranim izvajalcem  za izvedbo del za energetsko sanacijo Podružnične šole Bukovica in izvedla večino del v letu 2018.

Celotni stroški  operacije so bili v času prijave na Javni razpis (januar 2017)  planirani v višini 740.334,54  € (za Občino Divača v višini 493.958,54 € in Občino Renče Vogrsko 246.376,00 €). 

Na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo bo celotna operacija sofinancirana v skupni višini največ do 210.767,49 €,  od katerih bo Evropska unija iz sredstev Kohezijskega sklada sofinancirala 85%  in 15%  Ministrstvo za infrastrukturo.

Občina Divača bo od tega lahko prejela  največ 136.801,69 € za sofinanciranje energetske sanacije obeh stavb in sicer za:

  • ZP Divača 71.404,53 € in
  • POŠ Vreme 65.397,17 €.

 Ostala sredstva za financiranje operacije  bo zagotovila Občina Divača v višini 357.156,85 €.

 Občina Renče-Vogrsko bo lahko prejela največ 73.965,80 € za sofinanciranje energetske sanacije POŠ Bukovica.

 Ostala sredstva za financiranje operacije  bo zagotovila Občina Renče Vogrsko v višini 172.410,20 €.

 Operacija se je v Občini Divača začela izvajati  s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta dne 23.6.2016 in se bo  zaključila najkasneje do  15.8.2017.

 

Spletna stran :

www.eu-skladi.si