POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV 02. in 03. FEBRUARJA 2019

datum: 20.02.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 Občina Divača na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS  za zaščito in reševanje št. 844-5/2019-5 - DGZR z dne 19.02.2019 o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav 02. in 03. februarja 2019 objavlja

 POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE  NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV 02. in 03. FEBRUARJA 2019

 

 Občina Divača poziva oškodovance, ki so zaradi posledic poplav utrpeli škodo, da lahko prijavijo škodo na predpisanih obrazcih:

  • Obrazec 1 - ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči,
  • Obrazec 3 – uničen objekt
  • Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči
  • Obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči

Oškodovanci morajo izpolnjen in podpisan obrazec oddati v sprejemni pisarni Občine Divača - osebno ali po pošti  najkasneje do  08.03.2019 do 14.00 ure.

Obrazcu naj oškodovanci priložijo tudi fotografije in cenilni zapisnik zavarovalnice (če je objekt zavarovan in škoda prijavljena na zavarovalnico).

 Obvezen je podpis oškodovanca na prijavnem obrazcu ( 2x ).

 Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 05/ 73 10 930  - Občina Divača (Nataša Macarol ali Sonja Terčič).

 

Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Agencija RS za okolje, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Oškodovance opozarjamo, da bo občinska, regijska in državna komisija opravljala kontrole na terenu.

 

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Občine Divača in na spletni strani občine  www.divaca.si.

 

Celoten dokument

 

 Divača, 20. 02. 2019

Številka: 844-0001/2019-6

 

 

Županja občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan