Z brezplačnima avtobusnima linijama za prevoz koles po Krasu in od Kopra do Gradeža

datum: 05.06.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 

Z brezplačnima avtobusnima linijama za prevoz koles po Krasu in od Kopra do Gradeža

Due linee autobus gratuite per il trasporto di biciclette sul Carso sloveno e da Capodistria a Grado

Free bus lines transporting bikes across Karst and Koper to Grado

 

1   2

Med letošnjo kolesarsko sezono bosta ob koncih tedna vozili dve brezplačni avtobusni povezavi za kolesarje med slovensko Istro, Krasom in Gradežem. Avtobus s prikolico (KoloBus) za kolesa je začel voziti med Koprom in Krasom 19. maja 2019, drugi, čezmejni, med Koprom in Gradežem, pa bo začel voziti 8. junija 2019.

 

Durante la stagione ciclistica di quest’anno, nei fine settimana verranno rese disponibili due linee autobus gratuite tra l’Istria slovena, il Carso e Grado, destinate ai ciclisti. L’autobus con il carrello portabiciclette (il BiciBus) offre un servizio di trasporto da Capodistria sul Carso sloveno dal 19 maggio 2019, mentre dall’8 giugno 2019 partirà una linea transfrontaliera tra Capodistria e Grado. 

 

During this year's cycling season, two free bus connections for cyclists will be operational at weekends between Slovenian Istria, Karst and Grado. The KoloBus (bus equipped with bike trailer) started operations between Koper and Karst on 19th May 2019, while another, cross-border bus, between Koper and Grado, will start June 8th 2019.

 

Brezplačne vožnje po Krasu - Linee gratuite sul Carso - Free journeys around Karst

 

 Prva krožna avtobusna povezava med slovensko Istro in Krasom v okviru projekta Medcycletour je začela voziti v nedeljo, 19. maja 2019. Avtobus s prikolico za kolesa bo vozil na krožni relaciji Koper – Kozina – Škocjanske jame – Divača – Štanjel – Sežana – Lipica - Kozina – Koper vse vikende do 22. septembra 2019. Odhod bo iz glavne koprske avtobusne postaje trikrat dnevno, ob 8h, 13h in 18h. Predhodne rezervacije niso potrebne.

 

 Il primo collegamento circolare tra l’Istria slovena e il Carso nell’ambito del progetto Medcycletour è operativo da domenica, 19 maggio 2019. L’autobus con il carrello portabiciclette offrirà un servizio di trasporto sul tragitto circolare Capodistria – Kozina – Škocjanske jame – Divača – Štanjel – Sežana – Lipica - Kozina – Capodistria in tutti i fine settimana fino al 22 settembre 2019. La partenza è prevista dall’autostazione principale di Capodistria tre volte al giorno: alle 8:00, alle 13:00 e alle 18:00. Non sono necessarie prenotazioni.

 

 The first circular bus connection between the Slovenian Istra and the Karst region within the framework of the Medcycletour project began on Sunday, 19th May 2019. The KoloBus will be used on the circular route Koper - Kozina - Škocjan Caves - Divača - Štanjel - Sežana - Lipica - Kozina - Koper every weekend until 22nd September 2019. Departure will be from the main Koper bus station three times a day, at 8am, 1pm and 6pm. No advance reservation is required.

Medcycletour

 

Brezplačni KoloBus vozi med Koprom in Gradežem - Il BiciBus gratuito viaggerà da Capodistria a Grado - Free KoloBus between Koper and Grado

 

Čezmejni KoloBus med Koprom in Gradežem v okviru projekta Inter Bike II bo letos vozil drugo sezono. Junija bo storitev na voljo štiri konce tedna vse od sobote, 8. junija 2019, naprej. Sledil bo premor. Vožnje se bodo znova začele zadnji avgustovski konec tedna in se zaključile z Barkovljanko v oktobru.

Ob sobotah bo KoloBus vozil iz Gradeža (odhod ob 9.00 z avtobusne postaje) do Kopra in nazaj (odhod z glavne koprske avtobusne postaje ob 17.30). Ob nedeljah bo KoloBus iz Kopra (odhod z glavne avtobusne postaje ob 8.30) vozil do Gradeža in nazaj (odhod z avtobusne postaje v Gradežu ob 17.30). Priporočljive so rezervacije.

V mesecu juniju na telefonsko številko: +39 334 6000121 ali po e-pošti: booking@comune.monfalcone.go.it. V mesecu avgustu, septembru in oktobru pa na telefonsko številko: +386 40 470 644 ali po e-pošti: info@activekoper.si. Urnika obeh linij bosta objavljena na plakatih na avtobusnih postajah in v TIC-ih. Za več informacij o kolesarskih poteh in/ali dodatnih kolesarskih izletih pa si lahko pogledate tudi spletno stran: www.bit.ly/bicibus-SI.

 

Il BiciBus transfrontaliero tra Capodistria e Grado nell’ambito del progetto Inter Bike II viaggerà quest’anno per il secondo anno consecutivo. Nel mese di giugno il servizio sarà attivo in quattro fine settimana a partire da sabato, 8 giugno 2019. Dopo una pausa il servizio riprenderà ad essere attivo dall’ultimo fine settimana di agosto fino alla Barcolana in ottobre.

Di sabato il BiciBus offrirà un servizio di trasporto da Grado (partenza dall’autostazione alle 9:00) fino a Capodistria e indietro (partenza dall’autostazione di Capodistria alle 17.30). Di domenica il BiciBus offrirà un servizio di trasporto da Capodistria (partenza dall’autostazione alle 8:30) fino a Grado e indietro (partenza dall’autostazione di Grado alle 17.30). Si consiglia di prenotare in anticipo.

Nel mese di giugno sarà possibile prenotare al numero di telefono: +39 334 6000121 oppure all’indirizzo elettronico: booking@comune.monfalcone.go.it. Nei mesi di agosto, settembre e ottobre sarà invece possibile prenotare al numero di telefono: +386 40 470 644 oppure all’indirizzo elettronico: info@activekoper.si. Gli orari di entrambe le linee verranno pubblicate sulle bacheche delle autostazioni e nei Centri di informazioni turistiche TIC. Per ulteriori informazioni sulle piste ciclabili e/o su possibili gite ciclistiche potete consultare il sito: www.bit.ly/bicibus-SI.

 

 This is the second season for the cross-border KoloBus between Koper and Grado as part of the Inter Bike II project this year. In June the service will be available every weekend from Saturday, June 8th 2019, onwards. There will then be a short break before service resumes again on the last weekend in August and ends with the European Barcolana Regatta in October.  On Saturdays, KoloBus will leave Grado (9am departure from the bus station) and go to Koper and back (5:30pm departure from the main Koper bus station). On Sundays, KoloBus will leave Koper (8:30am departure from the main bus station) and go to Grado and back (5:30pm departure from the main Grado bus station). Reservations are recommended.

 Reservations can be made in June, on: +39 334 6000121 or by e-mail: booking@comune.monfalcone.go.it. In August, September and October, please call: +386 40 470 644 or by e-mail: info@activekoper.si. The schedule of both lines will be posted on posters at bus stations and Tourist Information Centres. For more information on cycling routes and / or additional biking trips, you can also look at the website: www.bit.ly/bicibus-SI

 

InterBike2

 

Brezplačni storitvi potekata v okviru dveh evropskih projektov Medcycletour in Inter Bike II iz programov Interreg Mediteran in Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Obe brezplačni storitvi sta sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projektni partnerji Regionalni razvojni center Koper, Mestna občina Koper ter italijanska Občina Tržič so se odločili za poskusno vpeljavo specializiranih avtobusnih linij zaradi vedno večje priljubljenosti kolesarskega turizma in promocije naše regije kot zanimive kolesarske turistične destinacije.

 

I servizi gratuiti nascono da due progetti europei, il Medcycletour e l’Inter Bike II nell’ambito del programma Interreg Mediteran e del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Entrambi i progetti sono stati sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. I partner di progetto tra cui il Centro regionale di sviluppo di Capodistria, il Comune di Capodistria e il Comune di Monfalcone hanno optato per questo progetto pilota di introduzione di linee autobus specializzate per dare riposta a una crescente domanda del turismo ciclistico e per la promozione della regione come un’interessante destinazione turistica per i ciclisti. 

 

This free service will come to life within the framework of two European projects Medcycletour and Inter Bike II from the Interreg Mediterranean programs and the Interreg V-A Cooperation Program Italy-Slovenia 2014-2020. Both free services are co-financed by the European Regional Development Fund. Project partners The Koper Regional Development Centre, the Municipality of Koper and the Italian Municipality of Tržič have opted for the pilot introduction of specialised bus lines due to the increasing popularity of cycling tourism and the promotion of our region as an interesting cycling tourist destination.