JAVNO NAZNANILO - JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA - DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DIVAČA, št. 3

datum: 17.07.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Na podlagi 50. člena, v povezavi s 53. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-18, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPPA, 109/12, 76/14 - odi. US, 14/15 - ZUUJFO in 61 /17 - ZUreP-2), drugega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61 /17) in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17 in 4/19) Občina Divača s tem 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi

DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DIVAČA, št. 3

 

Občina Divača obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 3 (v nadaljevanju: SO OPN3 Divača), ki ga je izdelalo podjetje Studio 3 d.o.o., Atelje za arhitekturo Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, z datumom maj 2019.  

Občina Divača je pristopila k izdelavi SO OPN3 zaradi uskladitve določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/18, 59/18, 25/19) z izkazano zasebno potrebo. SO OPN3 potekajo po skrajšanem postopku, kot ga določa 53. člen ZPNačrt, saj se spremembe in dopolnitve nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora.  

Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN3 Divača bo potekala od četrtka, 25. julija 2019, do vključno petka, 9. avgusta 2019.

Gradivo dopolnjenega osnutka SO OPN3 Divača bo od dneva začetka javne razgrnitve na ogled v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača v sejni sobi, v poslovnem času občinske uprave.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Divača na naslednji povezavi www.divaca.si (pod rubriko »OPN - spremembe in dopolnitve« »OPN spremembe in dopolnitve št. 3«).

Kraj in čas javne obravnave

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN3 Divača, in sicer v sredo, 31. julija 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Divača.

Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec spremembe in dopolnitve prostorskega akta podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko posredujejo:

  • pisno ali ustno na javni obravnavi,
  • pisno na obrazcu (ki je objavljen kot priloga razgrnjenega gradiva na spletni strani Občine Divača), in sicer po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ali na elektronski naslov: obcina@divaca.si,
  • pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki je dostopna v sejni sobi Občine Divača v poslovnem času občinske uprave.

Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Številka: 350-0007/2018-27

Datum: 2.7.2019

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Celoten dokument - Javno naznanilo