Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

datum: 07.07.2003

kategorija: Akti

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2003

Na podlagi določil četrtega odstavka 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 7. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V odloku za nadomestilo in uporabo stavbnih zemljišč (Uradne objave PN, št. 46/97) se v 4. členu črta drugi stavek, ki se ga nadomesti z naslednjim besedilom: nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od gradbene parcele in od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe, ki stoji na tej gradbeni parceli. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljišča.
2. člen
Za 4. členom se dodata dva nova člena.
4.a člen
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4.b člen
Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave."
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 07/04
Divača, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.