Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Divača

datum: 13.07.2000

kategorija: Akti

Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), tretjega odstavka 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 14. seji dne 18. 5. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postopki prodaje, oddaje za gradnjo in zamenjave zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so v lasti Občine Divača (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Odločitev o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč sprejme skladno z zakonom in statutom občine občinski svet.
II. PRODAJA, ODDAJA ZA GRADNJO IN MENJAVA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice na stavbnem zemljišču, katerega lastnik je občina, na novega lastnika.
Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos pravice gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti občine.
Menjava zemljišč po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice zemljišča v lasti občine na sopogodbenika z istočasno pridobitvijo lastninske pravice, ki ga daje v zamenjavo sopogodbenik.
4. člen
Občina proda ali odda zemljišče za gradnjo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, če zakon ali ta pravilnik ne določajo drugače.
III. JAVNI RAZPIS
5. člen
Odločitev o izvedbi javnega razpisa sprejme na podlagi sklepa občinskega sveta o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča občinska uprava.
6. člen
Javni razpis prodaje in oddaje stavbnih zemljišč za gradnjo se objavi v sredstvih javnega obveščanja ter na oglasni deski Občine Divača. Javni razpis objavi občinska uprava.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos pravice (prodaja, oddaja stavbnega zemljišča za gradnjo),
2. označbo in opis stavbnega zemljišča (navedba parc. št., kultura, izmera, katastrska občina, lega),
3. navedbo, ali gre za javni razpis s končnim rokom oddaje vlog ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje oziroma oddaje vseh stavbnih zemljišč,
4. podatke o namembnosti zemljišč in pogojih za gradnjo,
5. poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma ime in sedež oziroma naslov,
6. rok, v katerem interesenti predložijo ponudbe (datum in čas predložitve); rok za predložitev vloge ne sme biti krajši od osem dni od dneva objave javnega razpisa,
7. način predložitve ponudbe (naziv in sedež občine, oznaka, navedba listin, ki jih je potrebno priložiti),
8. način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve pogodbe,
9. vrednost zemljišča,
10. merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
11. navedbo, ali se lahko interesenti pred potekom javnega razpisa seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi zemljišč in eventualno ogledajo predmet javnega razpisa,
12. način in rok plačila,
13. druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati interesenti.
8. člen
Interesent lahko ponudbo za odkup ali pridobitev stavbnega zemljišča za gradnjo umakne, nadomesti z drugo ali dopolni do roka za predložitev ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
IV. PRODAJA ALI ODDAJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA BREZ JAVNEGA RAZPISA
9. člen
Občina lahko proda ali odda stavbna zemljišča brez javnega razpisa, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:
1. če gre za gradnjo objektov za potrebe obrambe,
2. če gre za gradnjo objektov javne infrastrukture,
3. če gre za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave,
4. če gre za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš,
5. če gre za gradnjo nadomestnih objektov,
6. če gre za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja,
7. če gre za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča,
8. če gre za zemljišča, za katera je bil javni razpis dvakrat neuspešen,
9. če gre za gradnjo objektov za potrebe pravosodja
Občina lahko zamenja nepremičnino za drugo enakovredno nepremičnino brez javnega razpisa.
10. člen
Gradnja se na zemljišču v lasti občine s prostorskim izvedbenim načrtom (v nadaljevanju: PIN) lahko predvidi za določenega investitorja, v primeru, da je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– da investitor v celoti poravna vse stroške priprave in sprejema celotnega PIN in celotnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju PIN,
– da občinski svet ugotovi, da je gradnja tudi v občinskem interesu.
V primeru iz druge alinee tega člena občinski svet lahko delno ali v celoti oprosti investitorja plačila stroškov priprave in sprejema PIN.
11. člen
Zamenjava nepremičnine za enako vredno nepremičnino je možno le v primeru, ko vrednost enega zemljišča ne presega več kot 10% vrednosti drugega zemljišča.
V. OBRAVNAVA VLOG
12. člen
Vloge, ki prispejo na javni razpis in druge vloge, katere podajo interesenti za pridobitev občinskih zemljišč, obravnava komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
13. člen
O pregledovanju vlog komisija vodi zapisnik, v katerega vpisuje naslednje podatke:
1. kraj kjer se opravlja pregledovanje vlog,
2. datum in čas seje komisije,
3. imena prisotnih članov komisije in ostalih prisotnih,
4. navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele vloge,
5. v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog, navedbo števila pravočasno prispelih vlog in navedbo prepozno predloženih vlog,
6. ugotovitve o popolnosti posameznih vlog, 7. ugotovitve o morebitnem večjem številu vlog za isto stavbno zemljišče,
8. druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno vlogo.
14. člen
V postopku primerjave prispelih ponudb za sklenitev pravnega posla po tem pravilniku se upoštevajo predvsem naslednja merila:
1. ponujena cena za zemljišče in rok plačila,
2. predvideni program dejavnosti,
3. skladnost predvidene gradnje s programi dejavnosti sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč,
4. druga merila, navedena v javnem razpisu.
Navedena merila se upoštevajo posamično ali kumulativno, glede na predviden namen gradnje na zemljišču. V primeru, da na podlagi navedenih meril izbira najugodnejšega interesenta ni mogoča se med ponudniki izvede licitacija.
15. člen
Ponudnik, ki ne predloži popolne ponudbe, se v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje ponudb izloči iz nadaljnjega postopka; v primeru javnega razpisa z odprtim rokom se ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe. Ponudba ponudnika iz katere izhaja, da ne izpolnjuje pogojev za pridobitev razpisanega stavbnega zemljišča, se zavrne.
VI. DOLOČITEV VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
16. člen
Vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje, oziroma plačilo za oddajo stavbnega zemljišča za gradnjo, se za zemljišča, zajeta v PIN, določi skladno s programom komunalnega opremljanja; za zemljišča, ki pa niso zajeta v PIN, pa s cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca gradbene stroke, ki ne sme biti starejša od 45 dni. Komisija lahko odloči, da se opravi cenitev po metodologiji tržne vrednosti. To cenitev lahko opravi ustrezno usposobljen zaprisežen sodni cenilec.
V primerih, ko na območju PIN še ni izdelan in ni še izdelan program komunalnega opremljanja zemljišč, se vrednost nepremičnin določi na podlagi cenitve.
17. člen
Vrednost stavbnega zemljišča, ki ga določi sodni cenilec ali je določena s programom opremljanja se poveča za stroške cenitve, parcelacije, priprave pogodb in notarskega zapisa. V ceni zemljišča je zajet sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnih zemljišč.
18. člen
Pri zamenjavi mora biti nepremičnina, ki jo ponudnik ponudi v zamenjavo, ocenjena po isti metodi kot občinsko zemljišče. Izjemoma se lahko zemljišče ceni po različnih metodah kolikor gre za zemljišča različnih namembnosti, kjer so predpisane različne metode cenjenja. V cenitvi se upošteva investicijski program, če je bil ta sprejet, sicer pa dokazljiva dotedanja vlaganja ponudnika in občine. Če nepremičnini, ki sta predvideni za menjavo, nista enakovredni mora lastnik za nižje ocenjene nepremičnine doplačati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.
19. člen
Plačilne pogoje za plačilo kupnine za zemljišča določi komisija s tem, da mora biti kupnina plačana v enem proračunskem letu.
VII. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
20. člen
Najugodnejšega ponudnika izbere komisija s sklepom. Zoper sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika se lahko na javnem razpisu neuspeli ponudnik pritoži in sicer v roku osmih dni po prejemu sklepa. O pritožbi odloči župan.
VIII. PONOVITEV RAZPISA IN SKLENITEV POGODBE
21. člen
Če je javni razpis uspešen le za posamezna stavbna zemljišča, zemljišča pa se ne prodajajo ali oddajajo v kompleksu, se javni razpis za preostala zemljišča lahko ponovi. Javni razpis se lahko ponovi tudi, če razpis ni bil uspešen.
22. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v tridesetih dneh od dneva dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če iz razlogov, ki so na strani izbranega ponudnika, pogodba ni bila sklenjena v roku iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da je izbrani interesent od ponudbe odstopil. Če je bila v razpisu zahtevana varščina se mu vplačana varščina ne vrne. Komisija lahko s sklepom pozove na sklenitev podpisa pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika, ki izpolnjuje pogoje in je ponujena cena višja ali enaka izhodiščni ceni v razpisu ali razpis ponovi.
IX. PREHODNE IN KONČE DOLOČBE
23. člen
Na vlogo interesenta lahko občina proda ali zamenja tudi nepremičnine, ki ima status javnega dobra, če se takšna nepremičnina kot javno dobro ne uporablja. Občinska uprava in občinski svet na predlog in ob soglasju krajevne skupnosti, na območju katere javna nepremičnina leži, status javnega dobrega nepremičnini odvzame. V primeru ko se javno dobro v lasti občine prenaša na Republiko Slovenijo in se tudi v nadaljevanju uporablja kot javno dobro, ukinitev ni potrebna. Občina in Republika Slovenija s posebno pogodbo uredita medsebojne obveznosti in zemljiškoknjižno stanje.
24. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za prodajo drugih nepremičnin v lasti Občine Divača.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 14/05
Divača, dne 18. maja 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.