Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1996

datum: 10.01.1997

kategorija: Akti

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1996

Uradni list Republike Slovenije, št. 1/1997

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 45/94, 57/94 in 14/95), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača, je Občinski svet občine Divača na 23. redni seji dne 18. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1996
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Divača za leto 1996 (v nadaljevanju: odlok), tako da se glasi:
Proračun Občine Divača za leto 1996 se določi v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov: Prihodki 241,935.574
Odhodki 238,379.511
Presežek 3,556.063
Račun financiranja:
Obveznosti 3,556.063
Primanjkljaj 3,556.063

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v Bilanci prihodkov in odhodkov in v Računu financiranja, ki sta sestavni del proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 23/1Divača, dne 27. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.